Skarga kasacyjna na decyzję nr [...][...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki
Uzasadnienie strona 2/9

Pismem z 28 listopada 2016 r. pełnomocnik Spółki poinformował, iż "Na zakres prac wykonanych przez inwestora w 2013 r. składa się: wymiana sześciu starych anten sektorowych na sześć nowych na istniejących konstrukcjach wsporczych, wymiana okablowania, montaż do masztu kratowego (na poziomie dachu budynku) 12 szt. urządzeń sterujących RRU z konstrukcjami wsporczymi".

W wyroku wskazano następnie, że MWINB ustalił, że niewątpliwie miała miejsce rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej, która wymagała przed jej realizacją pozwolenia na budowę, którego inwestor nie posiadał. W konsekwencji, organ I instancji zasadnie uznał, iż rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej stanowiła samowolę budowlaną w rozumieniu art. 48 uPb. W ocenie organu odwoławczego wykonane roboty budowlane polegające m. in. na demontażu starych anten sektorowych na nowe, wymiana okablowania, montaż do masztu kratowego 12 szt. urządzeń sterujących RRU z konstrukcjami wsporczymi, mogły spowodować wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. Przy realizacji tego typu urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne, powinna obowiązywać zasada przezorności w trosce o zdrowie i życie ludzkie. Podkreślono, że inwestor demontując część anten sektorowych i montując kolejne, w zależności od mocy anten, dokonał przebudowy lub rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej. Tymczasem przebudowa i rozbudowa, podobnie jak sama budowa stacji bazowej telefonii komórkowej, jako że taka budowa nie została wprost wyłączona z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę w art. 29 uPb, powinna być realizowana zgodnie z art. 28 ust. 1 uPb.

W ocenie MWINB organ I instancji poczynił wystarczające ustalenia dające podstawę do orzeczenia rozbiórki rozbudowanej części stacji bazowej telefonii komórkowej, zrealizowanej bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę, tj. rozbiórkę elementów innych i nieobjętych zgłoszeniem do Wydziału Architektury, Geodezji i Budownictwa Urzędu Miasta K. z 13 grudnia 2002 r.

Następnie sąd pierwszej instancji wskazał, że opisaną wyżej decyzję zaskarżyła do tegoż sądu T. S.A. w W., zarzucając jej naruszenie:

1) art. 48 ust. 1 uPb poprzez przyjęcie, że uzasadnione jest nakazanie rozbiórki, mając na względzie, że nie doszło do zmiany parametrów przedsięwzięcia w zakresie pozwalającym na kwalifikowanie prac jako rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej,

2) art. 29 ust. 2 pkt 15 i art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. b uPb poprzez przyjęcie, że jakakolwiek zmiana instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, podczas gdy inwestor nie był obowiązany do dokonania zgłoszenia, ani uzyskania pozwolenia na budowę dokonując modyfikacji instalacji,

3) art. 6, art. 7 i art. 77 K.p.a. odnośnie wszechstronnej oceny zgromadzonego materiału dowodowego przez organ administracji publicznej w zakresie ustalenia, że:

- inwestor był obowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę dokonując jakichkolwiek modyfikacji stacji bazowej telefonii komórkowej,

Strona 2/9