Skarga kasacyjna na decyzję nr [...][...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki
Uzasadnienie strona 9/9

E. Orzekając w sprawie II OSK 3450/19 Naczelny Sąd Administracyjny za prawidłowe uznał związanie w sprawie, w której kontrolował wyrok WSA w Krakowie II SA/Kr 317/19, gdy idzie także o ustalenia faktyczne, a co za tym idzie zakres zrealizowanej na podstawie zgłoszenia z 2002 r. inwestycji i jej kwalifikację materialnoprawną. W wyroku II OSK 3450/19 przesadzono, że realizacja stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na dachu budynku wymagała uzyskania pozwolenia na budowę, ponieważ należy ją zakwalifikować jako budowlę, czyli obiekt budowlany w rozumieniu art. 3 pkt 3 uPb. Za trafne uznano, że przedmiotowa stacja bazowa telefonii komórkowej zlokalizowana na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowi funkcjonalny element sieci telekomunikacyjnej i jako taka jest całością techniczno-użytkową, którą należy zakwalifikować jako budowlę, czyli obiekt budowlany w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b cyt. ustawy. Pogląd ten podziela Sąd Naczelny orzekający w przedmiotowej sprawie.

Prawomocne oddalenie skargi Spółki na decyzję wydaną w przedmiocie nakazu rozbiórki stacji bazowej zrealizowanej na podstawie w/w zgłoszenia oznacza, że nie było dopuszczalne zarazem przyjęcie możliwości legalizowania samowolnej rozbudowy tejże stacji bazowej. Nie jest zatem skuteczny zarzut naruszenia art. 48 ust. 1 uPb.

F. Nie jest także skuteczny zarzut naruszenia art. 6, 7 i art. 77 K.p.a. w zakresie wszechstronnej oceny materiału dowodowego przez organ administracji publicznej. Sąd pierwszej instancji nie stosował powyższych przepisów, tym samym nie mógł ich naruszyć, zaś kwalifikacja wykonanych robót budowlanych w świetle prawa materialnego dokonana przez sąd pierwszej instancji była prawidłowa. Skoro doszło do przebudowy stacji bazowej telefonii komórkowej, a nadto orzeczono - w chwili wyrokowania przez Sąd prawomocnie - o nakazie rozbiórki m. in. konstrukcji wsporczej objętej zgłoszeniem z 2002 r., to nie mogła mieć zastosowanie norma wynikająca z art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. b) uPb, a przewidująca wymóg zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń o wysokości powyżej 3m na obiektach budowlanych.

G. Biorąc powyższe pod uwagę uznać należało, że skarga kasacyjna nie zawierała usprawiedliwionych podstawa, dlatego podlegała oddaleniu w myśl art. 184 Ppsa.

Strona 9/9