Skarga kasacyjna na decyzję nr [...][...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Robert Sawuła (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Małgorzata Miron Sędzia del. WSA Agnieszka Wilczewska-Rzepecka po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2022 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej [...] S.A. w . od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12 grudnia 2018 r., sygn. akt II SA/Kr 1326/18 w sprawie ze skargi [...] S.A w W. na decyzję nr [...][...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] z dnia [...] sierpnia 2018 r. znak: [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie strona 1/11

Wyrokiem z 12 grudnia 2018 r., II SA/Kr 1326/18, Wojewódzki Sąd Administracyjny (powoływany dalej jako: WSA) w Krakowie oddalił skargę T. S.A w W. (Spółka, skarżąca) na decyzję nr 392/2018 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie (MWINB) z 6 sierpnia 2018 r., znak: WOB.7721.199.2018.AJAN, w przedmiocie nakazu rozbiórki. Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:

Jak wynika z ustaleń sądu wojewódzkiego, decyzją z 15 marca 2018 r., nr 305/2018, znak: ROIK I.5160.160.2016.PPA, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w [...] (PINB) nakazał inwestorowi: T. S.A. w W. rozbiórkę rozbudowanej części stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. [...] w K., zrealizowanej bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę, tj. rozbiórkę elementów innych i nieobjętych zgłoszeniem do Wydziału Architektury, Geodezji i Budownictwa Urzędu Miasta K. z 13 grudnia 2002 r. Jako podstawę prawną decyzji nakazowej wskazano art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017, poz. 1332, uPb).

Dalej w wyroku II SA/Kr 1326/18 przywołano, że po rozpoznaniu odwołania wniesionego od powyższej decyzji przez Spółkę, MWINB powołaną na wstępie decyzją z 6 sierpnia 2018 r., utrzymał w mocy ww. decyzję organu powiatowego.

W uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia organ odwoławczy przywołał, że 13 grudnia 2002 r. w Urzędzie Miasta K. dokonano zgłoszenia zamiaru realizacji stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na dachu budynku przy ul. [...] w K., polegającej na montażu jednej stalowej wieży kratowej o wys. 9,78 m oraz instalacji na tej wieży: sześciu anten sektorowych UMTS, K 742212, trzech anten DB K742151, trzech anten radiolinii, ułożeniu na dachu dróg kablowych oraz posadowieniu kontenera technicznego dla urządzeń sterujących, wobec którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu.

Kolejno wskazano, że w dniu 22 czerwca 2016 r. upoważnieni pracownicy PINB przeprowadzili czynności kontrolne w/w stacji bazowej telefonii komórkowej. W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż przedmiotowa stacja bazowa składa się z masztu antenowego (wieży kratowej) o wysokości powyżej 3 m, na którym umocowanych jest: 6 anten sektorowych, 12 skrzynek RRU, 1 antena radiolinii, wraz z okablowaniem. Ponadto na ww. dachu znajduje się jeszcze obudowane pomieszczenie, w którym umiejscowione są urządzenia sterujące i przekazujące. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzono protokół, który wraz z dokumentacją fotograficzną został dołączony do akt postępowania. W toku postępowania wyjaśniającego ustalono, że inwestor nie występował z wnioskiem o pozwolenie na rozbudowę przedmiotowej stacji bazowej telefonii komórkowej. Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta K. poinformował, że brak jest informacji o wydanym pozwoleniu lub przyjęciu zgłoszenia na rozbudowę lub przebudowę w/w stacji telefonii komórkowej.

Strona 1/11