Sprawa ze skargi kasacyjnej Rady Gminy Czarna Dąbrówka od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi Rady Gminy Czarna Dąbrówka na zarządzenie zastępcze Wojewody Pomorskiego nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Adamiak (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Jerzy Bujko Sędzia NSA Elżbieta Makowska Protokolant Anna Jusińska po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2011r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Rady Gminy Czarna Dąbrówka od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 7 października 2010 r., sygn. akt III SA/Gd 130/10 w sprawie ze skargi Rady Gminy Czarna Dąbrówka na zarządzenie zastępcze Wojewody Pomorskiego z dnia [...] sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Czarna Dąbrówka - W. G. oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie strona 1/5

Wojewoda Pomorski zarządzeniem zastępczym z [...] sierpnia 2009 r. stwierdził wygaśnięcie z mocy prawa mandatu wójta Gminy Czarna Dąbrówka - W. G. Zarządzenie zostało wydane na podstawie art. 98a ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 ze zm.).

W uzasadnieniu podano, że wyrokiem z 13 stycznia 2009 r. w sprawie sygn. akt II K 228/08 Sąd Rejonowy w Lęborku warunkowo umorzył wobec W. G. postępowanie karne o popełnienie przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. Wyrok uprawomocnił się w dniu 11 maja 2009 r. (wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku z 11 maja 2009 r. sygn. akt VI Ka133/09). Z chwilą uprawomocnienia się wyroku skazującego za czyn z art. 231 § 1 k.k., który stanowi przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, W. G. utracił prawo wybieralności, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 ze zm.). Stanowi o tym art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z 16 lipca 1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.), w myśl którego nie mają prawa wybieralności osoby, wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego. Utrata prawa wybieralności w myśl art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z 20 czerwca 2002 r. stanowi przyczynę wygaśnięcia mandatu wójta. Wygaśnięcie mandatu wójta, m.in. z tej przyczyny, stwierdza rada gminy w drodze uchwały najpóźniej po upływie miesiąca od dnia wystąpienia przesłanek wygaśnięcia mandatu, o czym stanowi art. 26 ust. 2 tej ustawy. Ponieważ w tym przypadku Rada Gminy Czarna Dąbrówka uchwały w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta nie podjęła (mimo wezwania skierowanego przez Wojewodę Pomorskiego do Rady Gminy pismem z [...] lipca 2009 r.) i w dniu 31 lipca 2009 r. poinformowała Wojewodę Pomorskiego, że na sesji w tym dniu nie stwierdzono wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Czarna Dąbrówka, zachodziła potrzeba podjęcia zarządzenia zastępczego. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w art. 98a ustawy o samorządzie gminnym, wojewoda, po powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wydaje zarządzenie zastępcze. Wojewoda Pomorski powiadomił Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o konieczności wydania zarządzenia zastępczego pismem z [...] sierpnia 2009 r.

W okolicznościach sprawy wydanie zarządzenia stało się zatem konieczne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z 7 października 2010 r. sygn. akt III SA/Gd 130/10, po rozpoznaniu sprawy ze skargi Rady Gminy Czarna Dąbrówka na zarządzenie zastępcze Wojewody Pomorskiego z [...] sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Czarna Dąbrówka - W. G., oddalił skargę. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że zaskarżone zarządzenie zastępcze zostało wydane na podstawie art. 98a ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). w związku z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 ze zm.). Według pierwszego z powołanych przepisów, tj. art. 98a ust. 1 i 2, w wersji obowiązującej w dacie podjęcia zarządzenia zastępczego, jeżeli właściwy organ gminy, wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów art. 190 ust. 2 i 6 i art. 194 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6, art. 26 ust. 2 i 5 ustawy z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984; Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) (...) w zakresie dotyczącym odpowiednio (...) wygaśnięcia mandatu wójta, (...) nie podejmuje uchwały, (....) wojewoda wzywa organ gminy do podjęcia odpowiedniego aktu w terminie 30 dni, a w razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 1, wojewoda, po powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wydaje zarządzenie zastępcze, zaś następny z przytoczonych przepisów stanowi, że wygaśnięcie mandatu wójta następuje wskutek:

Strona 1/5