Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Anna Łuczaj (spr.) Sędziowie NSA Elżbieta Kremer NSA Grzegorz Czerwiński Protokolant asystent sędziego Agnieszka Chorab po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2015r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej M. Z., H. Z. i L. Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2013 r. sygn. akt IV SA/Wa 2001/12 w sprawie ze skargi M. Z., H. Z. i L. Z. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] maja 2012 r., [...]; 3. zasądza od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi solidarnie na rzecz M. Z., H. Z. i L. Z. kwotę 900 zł (dziewięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6169 Inne o symbolu podstawowym  616
Inne orzeczenia z hasłem:
Lasy
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Uzasadnienie strona 1/4

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 7 marca 2013 r., sygn. akt IV SA/Wa 2001/12 oddalił skargę M. Z., H. Z. i L. Z. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

Wyrok zapadł na tle następujących okoliczności sprawy:

Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzją Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] maja 2012 r., którą odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] sierpnia 2004 r. w części utrzymującej w mocy pkt 1 decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia [...] kwietnia 2004 r., Nr [...] oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia [...] kwietnia 2004 r., Nr [...], w części dotyczącej pkt 1 tej decyzji. W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazał, że podstawą stwierdzenia nieważności decyzji może być m.in. przesłanka "rażącego naruszenia prawa", o której mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.. Przesłanka ta istnieje w sytuacji, gdy decyzja jest ewidentnie, w sposób niebudzący wątpliwości, sprzeczna z wyraźnym przepisem prawa. Podstawą zastosowania przesłanki "rażącego naruszenia prawa" może być zatem tylko niebudzący wątpliwości stan prawny, nie może być natomiast odmienna wykładnia prawa. Minister podkreślił, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem dnia 22 stycznia 2009 r. uchylił kwestionowane przez skarżących decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] sierpnia 2004 r., w części utrzymującej pkt 2 i pkt 3 decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia z dnia [...] kwietnia 2004 r., Nr [...] oraz pkt 2 i pkt 3 decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia z dnia [...] kwietnia 2004 r., Nr [...]. Podstawą uchylenia przedmiotowych decyzji w powyżej wskazanym zakresie było uznanie przez Sąd, że dokonana przez Wojewodę wykładnia pojęcia "zabudowania dworskie" nie była prawidłowa. Orzekający Sąd wskazał, że Wojewoda dokonał wykładni pojęcia "zabudowa dworska", twierdząc, że skoro takie obiekty nie podlegały podziałowi, nie było możliwe przekazanie ich rolnikom w ramach nadziałów ziemi. W ocenie Sądu, Wojewoda przyjmując określoną interpretację pojęcia "zabudowania dworskie" doszedł do błędnego wniosku, że akty nadania ziemi wydane zostały z rażącym naruszeniem prawa. Minister zwrócił jednak uwagę, że w przypadku odmiennej wykładni przepisów prawa, w tym przypadku przepisów dekretu o reformie rolnej, dokonanej w takich samych sprawach nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa, a więc przesłance dającej podstawę do stwierdzenia nieważności kwestionowanych decyzji. Ponadto Minister wskazał, że decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] sierpnia 2004 r. w zakresie pkt 1 nie została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i stała się w tym zakresie ostateczna przed wydaniem przez ten Sąd wyroku z dnia [...] stycznia 2009 r. Z powyższych względów Minister stwierdził, że brak jest podstaw do stwierdzenia nieważności kwestionowanych decyzji.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6169 Inne o symbolu podstawowym  616
Inne orzeczenia z hasłem:
Lasy
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi