Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Adamiak Sędziowie Sędzia NSA Grzegorz Czerwiński (spr.) Sędzia del. WSA Piotr Korzeniowski Protokolant starszy inspektor sądowy Wioletta Lasota po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2019 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej P. S.A. z siedzibą w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2017 r. sygn. akt VII SA/Wa 2059/16 w sprawie ze skargi P. S.A. z siedzibą w K. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lipca 2016 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie strona 1/16

Wyrokiem z dnia 4 sierpnia 2017 r., sygn. akt VII SA/Wa 2059/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę P. S.A. z siedzibą w K. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lipca 2016 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji.

Powyższy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Wojewoda Małopolski postanowieniem z dnia [...] marca 2016 r., na podstawie art. 108 § 2 i art. 124 K.p.a., po rozpatrzeniu wniosku inwestora - P. S.A. w K., o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego Nr [...] z dnia [...] marca 2016 r., nadał rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego Nr [...] z [...] marca 2016 r.

W uzasadnieniu postanowienia organ wskazał, że decyzją nr [...] z dnia [...] marca 2016 r. Wojewoda Małopolski zatwierdził projekt budowlany i udzielił P. S.A., pozwolenia na: rozbudowę stacji elektroenergetycznej [...] kV L. w ramach zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej [...] kV L. - II etap, wejścia liniowe". Adres zamierzenia budowlanego: K., ulica K. [...], jednostka ewidencyjna K., obręb ewidencyjny nr [...], nr działek ewidencyjnych: [...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...].

Inwestor w dniu 4 kwietnia 2016 r. złożył wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr [...] z [...] marca 2016 r., wskazując, iż podyktowane jest to ważnym interesem gospodarczym i społecznym. Rozbudowa sieci przesyłowej w południowej części Polski zwiększy gwarancje przesyłu energii elektrycznej, stworzy nowe możliwości rozwoju gospodarczego, zwiększy atrakcyjność inwestycyjną i renomę regionu na arenie międzynarodowej. Wykonanie decyzji poprawi niezawodność krajowego systemu energetycznego oraz zasilania aglomeracji K. "w obliczu zbliżających się uroczystości związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w lipcu 2016 r.". Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności pozwoli na istotne zwiększenie pewności zasilania aglomeracji k. oraz wielu dużych zakładów przemysłowych w regionie. Ponadto, po zrealizowaniu inwestycji, nie będzie konieczne prowadzenie prac remontowo-konserwatorskich (aktualnie niezbędnych) na elementach sieci przesyłowej, bez obaw o ciągłość dostaw energii elektrycznej dla województwa małopolskiego w trakcie trwania Światowych Dni Młodzieży. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności pozwoli na terminowe zakończenie prac dotyczących rozbudowy stacji elektroenergetycznej, które będą musiały zostać zrealizowane w określonym czasie. Ich niezrealizowanie w ustalonym terminie spowoduje utratę środków pieniężnych, dojdzie do wydatkowania określonej puli środków finansowych przeznaczonych na 2016 r. Brak inwestycji może spowodować dotkliwe straty oraz zahamowanie rozwoju regionu.

Strona 1/16