Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Dnia 28 lutego 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Małgorzata Masternak - Kubiak Sędziowie: sędzia NSA Robert Sawuła (spr.) sędzia del. WSA Sławomir Pauter Protokolant: starszy asystent sędziego Katarzyna Miller po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2018 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa 1800/15 w sprawie ze skarg [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania; 2. zasądza od [...] na rzecz [...]kwotę 600 (sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/12

Wyrokiem z dnia 18 grudnia 2015 r., IV SA/Wa 1800/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny (powoływany dalej jako: WSA) w Warszawie w sprawie ze skarg [...] (Wspólnota) na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w Warszawie z dnia [...] kwietnia 2015 r., nr [...] oraz nr [...], w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, w pkt 1. uchylił zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje SKO w Warszawie z dnia [...] marca 2015 r., nr [...] i nr [...], w pkt 2. zasądził zwrot kosztów postępowania sądowego. Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:

Jak ustalił to sąd wojewódzki w wyroku, decyzją Zarządu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy nr [...] z dnia [...] stycznia 2014 r. ustalono warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji budowlanej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zjazdami z ulicy [...] na działce o nr ew. [...], w obrębie [...] oraz części działek ew. [...] w obrąbie [...] i nr [...] w obrębie [...] przy ulicy [...] w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotowa. Z decyzji tej wynika - czego w wyroku nie wskazano - że warunki zabudowy ustalono po rozpatrzeniu wniosku [...] (Spółka, inwestor).

Na skutek odwołania od powyższej decyzji Wspólnoty decyzją z dnia [...] października 2014 r., nr [...], SKO uchyliło decyzję Zarządu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy w części dotyczącej ustalenia linii zabudowy od strony północnej w odległości 4,9 m od północnej granicy działki [...] z dopuszczeniem wysunięcia poza tę linię na odległość nie większą niż 1,5 m elementów nadwieszeń budynku takich jak balkony i w tym zakresie umorzyło postępowanie, a w pozostałej części utrzymało w mocy decyzję organu dzielnicy.

Pismem z 10 grudnia 2014 r. [...] w Warszawie wniosła o stwierdzenie nieważności obu w/w decyzji wydanych w sprawie ustalenia warunków zabudowy, czyli decyzji organu I i II instancji.

SKO w Warszawie decyzjami z dnia [...] marca 2015 r., nr [...] i nr [...] odmówiło stwierdzenia nieważności obu w/w decyzji wydanych w sprawie ustalenia warunków zabudowy.

Następnie, na skutek wniosku Wspólnoty o ponowne rozpoznanie sprawy decyzją z dnia [...] kwietnia 2015 r., nr [...], SKO w Warszawie uchyliło własną decyzję o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Zarządu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy z dnia [...] stycznia 2014 r. i umorzyło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności tej decyzji w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy. SKO w Warszawie uznało, że brak jest podstaw do wydania odrębnej decyzji o stwierdzeniu (tu odmowie stwierdzenia) nieważności decyzji organu dzielnicy w sytuacji, w której w kwestionowanym postępowaniu została wydana decyzja ostateczna przez organ II instancji. W związku z tym organ powinien w odniesieniu do wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji organu I instancji, na podstawie art. 61a § 1 w zw. z art. 157 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm., K.p.a.) wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania nieważności takiej decyzji. Wobec jednak jej wydania decyzję taką należało uchylić i umorzyć postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Zarządu Dzielnicy Mokotowa z dnia [...] stycznia 2014 r.

Strona 1/12
Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze