Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Korycińska Sędzia NSA Cezary Pryca (spr.) Sędzia del. WSA Tomasz Smoleń Protokolant Anna Wojtowicz-Hess po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2019 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej "C." Sp. z o.o. w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 września 2016 r. sygn. akt VI SA/Wa 318/16 w sprawie ze skargi "C." Sp. z o.o. w K. na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od "C." Sp. z o.o. w K. na rzecz Głównego Inspektora Farmaceutycznego kwotę 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6203 Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Farmaceutyczny
Uzasadnienie strona 1/12

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 15 września 2016 r. sygn. akt VI SA/Wa 318/16 oddalił skargę "C." Sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

Sąd orzekał w następującym stanie faktycznym i prawnym:

Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją z [...] czerwca 2013 r. udzielił skarżącej zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zlokalizowanej w K. przy [...].

Do kancelarii Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego [...] listopada 2014 r. wpłynęło pismo Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego do którego załączono dokumenty opatrzone adnotacją "Tajemnica skarbowa" z Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi, w tym Notę sygnalizacyjną o nieprawidłowościach w hurtowni prowadzonej przez Spółkę: C. Sp. z o.o. Z przekazanej dokumentacji wynikało, iż zakupione produkty lecznicze Spółka: C. Sp. z o.o. sprzedawała w ramach Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów do [...] GmbH.

Główny Inspektor Farmaceutyczny zawiadomił Spółkę: C. Sp. z o.o. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej położonej w K. przy [...] w związku z pozyskaną informacją, iż ww. hurtownia sprzedaje wszystkie produkty lecznicze (refundowane) do zagranicznych kontrahentów. Jednocześnie organ wezwał do przekazania, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kopii faktur sprzedaży do aptek w okresie od 01.01.2014 - 31.10.2014 r.

W odpowiedzi Spółka wskazała, iż w powyższym okresie dokonała łącznie co najmniej [...] transakcji sprzedaży na rzecz co najmniej [...] podmiotów uprawnionych do obrotu detalicznego produktami leczniczymi obejmujących swoim przedmiotem substancje przeznaczone do sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych. Ponadto wskazano, iż w hurtowni funkcjonują: zatwierdzona "Standardowa procedura operacyjna zapewniania dostępności leków objętych refundacją" oraz "Standardowa procedura operacyjna rejestracji zamówień do klienta". Jednocześnie skarżąca wskazała, że nigdy nie odmówiła realizacji zamówienia złożonego przez aptekę i zaopatruje je w surowce farmaceutyczne, a gdyby złożyły zamówienie na produkty lecznicze byłoby ono zrealizowane.

Organ ponownie wezwał do przestawienia dokumentów dotyczących rejestru faktur zakupu i sprzedaży produktów leczniczych refundowanych oraz wszystkich kopii faktur zakupu produktów leczniczych refundowanych, sprzedanych następnie do podmiotów zagranicznych w okresie od 01.01.2014 r. do 30.11.2014 r. Spółka przekazała materiał.

Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją z [...] marca 2015 r. cofnął zezwolenie z dnia [...] czerwca 2013 r. na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej położonej w K. przy [...], udzielone Spółce.

Od powyższej decyzji strona złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Dnia [...] lipca 2015 r. do kancelarii Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęło pismo Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi, w którym poinformowano, iż dostawcami do hurtowni farmaceutycznej P. sp z o.o. były apteki i podmioty nieuprawnione do dokonywania hurtowej sprzedaży leków. Spółka ta dostarczała 97% leków kupowanych przez Spółkę: C. Sp. z o.o., które w całości były sprzedawane do niemieckiej firmy [...] GmbH. Ponadto wskazano, że zgodnie z przekazanymi przez niemiecką administrację podatkową informacjami, zakup leków ze Spółki: C. Sp. z o.o. w 2014 r. osiągnął kwotę 12,8 ml euro, a wszystkie leki były następnie sprzedawane do hurtowni F. Sp. z o.o. i później do odbiorców w Niemczech, Dani, Wielkiej Brytanii i Czechach. Jednocześnie Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi wskazał, iż podejrzewa, że transakcje sprzedaży przez Spółkę: C. Sp. z o.o. były fikcyjne i wystawiano jedynie "puste" faktury.

Strona 1/12
Inne orzeczenia o symbolu:
6203 Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Farmaceutyczny