Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie wpisu przedsiębiorcy do rejestru systemu zapasów interwencyjnych
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Skoczylas (spr.) Sędzia NSA Małgorzata Rysz Sędzia del. WSA Urszula Wilk Protokolant Beata Osińska po rozpoznaniu w dniu 21 września 2017 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej T. Spółki z o.o. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 lipca 2015 r. sygn. akt VI SA/Wa 287/15 w sprawie ze skargi T. Spółki z o.o. w W. na decyzję Ministra Gospodarki z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie wpisu przedsiębiorcy do rejestru systemu zapasów interwencyjnych 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od T. Spółki z o.o. w W. na rzecz Ministra Energii 180 (sto osiemdziesiąt ) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
Inne orzeczenia z hasłem:
Działalność gospodarcza
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej
Uzasadnienie strona 1/11

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 9 lipca 2015 r., sygn. akt VI SA/Wa 287/15, oddalił skargę T. Sp. z o.o. w W. na decyzję Ministra Gospodarki z dnia [...] listopada 2014 r., w przedmiocie wpisu przedsiębiorcy do rejestru systemu zapasów interwencyjnych.

I

Z uzasadnienia wyroku wynika, że Sąd I instancji przyjął za podstawę rozstrzygnięcia następujące ustalenia.

Wnioskiem z dnia [...] lipca 2014 r. T. Sp. z o.o. wystąpiła do Agencji Rezerw Materiałowych o dokonanie wpisu do rejestru producentów i handlowców, obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw. We wniosku spółka wskazała, że przedmiotem jej działalności jest produkcja oleju smarowego nisko lepkościowego O. (kod CN 2710 19 99) na bazie: oleju napędowego (kod CN 2710 19 43), oleju bazowego (kod CN 2710 19 99); oleju roślinnego (CN 1514 19 10), na podstawie zezwolenia z dnia [...] czerwca 2014 r., wydanego przez Urząd Celny w E. na prowadzenie składu podatkowego w D., ul. P. [...]/[...]. W pkt 6 wniosku ("Dane dotyczące wielkości produkcji, przywozu i rodzaju paliw lub półproduktów rafinacji ropy naftowej lub ropy naftowej, objętych obowiązkiem tworzenia zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw planowanych na dany rok...") spółka nie podała danych w zakresie określonym we wzorze wniosku, lecz "dopisała" produkcję ww. oleju smarowego "niesklasyfikowaną w pkt 6" w ilości 4.000 m3 w okresie rocznym. W ramach pkt 7 ppkt 8 wniosku ("Dane o ilości, rodzaju i gatunku paliwa, półproduktu rafinacji ropy naftowej lub ropy naftowej, objętych obowiązkiem tworzenia zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw w danym roku") spółka podała "oleje napędowe do silników" w ilości 3.280 m3. W "Uwagach" spółka podała, iż "przy produkcji oleju smarowego O. nie potrzebuje prowadzić obowiązku tworzenia zapasów rezerw materiałowych oleju napędowego, gdyż jest to jeden z surowców służących do produkcji oleju smarowego" oraz, że ww. olej smarowy będzie przedmiotem dostaw wewnątrzwspólnotowych do krajów UE i nie będzie sprzedawany na terytorium Polski.

Pismami z [...] lipca 2014 r. i [...] sierpnia 2014 r. Prezes Agencji poinformował spółkę, iż z uwagi na przedmiot wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, tj. produkcja oleju smarowego nisko lepkościowego O., nie można jej uznać za producenta w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1190 ze zm., powoływanej dalej jako: ustawa o zapasach). Organ wezwał spółkę do złożenia wyjaśnień w kwestii źródła pochodzenia oleju napędowego, który jest elementem składowym ww. oleju smarowego, w celu wyjaśnienia statusu spółki pod kątem jej obowiązków wynikających z ustawy o zapasach.

Strona 1/11
Inne orzeczenia o symbolu:
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
Inne orzeczenia z hasłem:
Działalność gospodarcza
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej