Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Energii w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Zbigniew Czarnik Sędzia NSA Gabriela Jyż Sędzia del. WSA Tomasz Smoleń (spr.) Protokolant Ewa Czajkowska po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2019 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej D Sp. z o.o. w P od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 maja 2017 r. sygn. akt VI SA/Wa 2316/16 w sprawie ze skargi D Sp. z o.o. w P na decyzję Ministra Energii z dnia [..] sierpnia 2016 r. nr [..] w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od D Sp. z o.o. w P na rzecz M E 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
657
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Energii
Uzasadnienie strona 1/6

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 31 maja 2017 r. oddalił skargę D Sp. z o.o. z siedzibą w P na decyzję Ministra Energii z dnia [..] sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie interpretacji indywidualnej dotyczącej opłaty zapasowej.

Sąd I instancji orzekał w następującym stanie faktycznym i prawnym:

Dnia [..] kwietnia 2016 r. do Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych (dalej "Prezes ARM") wpłynął wniosek D Sp. z o.o. z siedzibą w P (dalej "Spółka", "skarżąca") z dnia [..] lutego 2016 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa w zakresie opłaty zapasowej.

Wnioskująca Spółka wskazała, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje czasowego, w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy, przywozu oleju napędowego na terytorium kraju. Olej służy Spółce do wytworzenia preparatu smarowego L10 o kodzie CN 34031990 lub oleju smarowego do form L5 o kodzie CN 27101991 (wyrobów niebędących paliwem). Przywieziony olej napędowy w całości zostaje przemieszczony poza terytorium kraju w dwóch powyższych produktach. Przywóz ma na celu jedynie przetworzenie oleju napędowego i jego powrotny wywóz poza terytorium kraju. Spółka nie wykorzystuje sprowadzonego oleju napędowego do innych celów, a zwłaszcza do wprowadzenia do obrotu na terytorium RP. Spółka dysponuje dokumentacją wskazującą na ilość wykorzystanego oleju napędowego oraz ilości wywozu w gotowych produktach.

Spółka powzięła wątpliwości dotyczące obowiązków wynikających z przepisów ustawy o zapasach - czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym jest obowiązana do utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz uiszczania opłaty zapasowej w rozumieniu przepisów ustawy o zapasach.

W ocenie Spółki nie ciążą na niej obowiązki związane z utrzymywaniem zapasów ropy naftowej ani zapłaty opłaty zapasowej bowiem nie działa ona ani jako producent ani jako handlowiec w rozumieniu przepisów ustawy o zapasach. Spółka nie jest producentem bowiem nie produkuje paliw. W ocenie Spółki, nie jest ona także handlowcem w rozumieniu przepisów ustawy o zapasach bowiem handlowcem jest tylko ten przedsiębiorca, który sprowadza na terytorium kraju olej napędowy lub paliwa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą na sprowadzaniu tych wyrobów celem ich odsprzedaży, co w ocenie Spółki wynika już z samej nazwy "handlowiec" oraz z zawartego w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach mnożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. 2014 r. poz. 1695, z późn. zm.), dalej "ustawa o zapasach", sformułowania "przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przywozu ropy naftowej lub paliw".

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
657
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Energii