Skargi kasacyjne 1) Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, 2) O.D. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie bezczynności organu w sprawie wniosku o przyznanie stypendium sportowego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Kuba Sędzia NSA Mirosław Trzecki Sędzia del. WSA Barbara Kołodziejczak-Osetek (spr.) Protokolant Patrycja Czubała po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2018 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skarg kasacyjnych 1) Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, 2) O.D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 marca 2018 r. sygn. akt VI SAB/Wa 15/17 w sprawie ze skargi O. D. na bezczynność Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie bezczynności organu w sprawie wniosku o przyznanie stypendium sportowego 1. ze skargi kasacyjnej O. D. uchyla zaskarżony wyrok w całości; 2. stwierdza, że Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy dopuścił się bezczynności która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. zobowiązuje Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do wydania decyzji rozpoznającej wniosek skarżącego O. D. z dnia [...] grudnia 2015 r. o przyznanie stypendium sportowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi; 4. przyznaje O. D. od Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy kwotę 5000 (pięć tysięcy) złotych; 5. oddala skargę kasacyjną Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

Inne orzeczenia o symbolu:
6359 Inne o symbolu podstawowym 635
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta
Uzasadnienie strona 1/14

1.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z dnia 28 marca 2018 r. sygn. akt VI SAB/Wa 15/17, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi O. D. na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy w przedmiocie wydania decyzji w zakresie przyznania stypendium sportowego stwierdził: 1.że organ dopuścił się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2. zobowiązał Prezydenta m.st. Warszawy do wydania decyzji rozpoznającej wniosek skarżącego O. D. z dnia [...] grudnia 2015 r. o przyznanie stypendium socjalnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi.

2.Sąd I instancji orzekał w następującym stanie faktycznym i prawnym.

2.1.O. D. (dalej: "skarżący") złożył do Prezydenta m.st. Warszawy pismem z dnia [...] grudnia 2014 r. wniosek o przyznanie stypendium sportowego, a następnie wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na bezczynność Prezydenta m. st. Warszawy w przedmiocie rozpoznania ww. wniosku. 2.2.Postanowieniem Sądu z dnia [...] stycznia 2016 r. sygn. akt VI SAB/Wa 82/15 odrzucono skargę ze względu na niewyczerpanie trybu administracyjnego.

2.3.Skarżący wniósł także skargę na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku Zarządu Okręgu M. Polskiego Towarzystwa Tanecznego z dnia [...] listopada 2012 r. o pozytywne rozpatrzenie wniosków o przyznanie stypendium sportowego skarżącemu i K. I. Także w tej sprawie postanowieniem Sądu z dnia [...] stycznia 2016 r. sygn. akt VI SAB/Wa 81/15 odrzucono skargę ze względu na niewyczerpanie trybu administracyjnego.

2.4.Ponadto Sąd wyrokiem z dnia 12 maja 2016 r. sygn. akt VI SA/Wa 2693/15 oddalił w całości skargę skarżącego na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] (Dz. U. Woj. Mazow. Z 2013 r. poz. 6317). Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 19 grudnia 2017 r. sygn. akt II GSK 4638/16 oddalił skargę kasacyjną skarżącego od ww. wyroku.

2.5.Następnie pismem z dnia [...] grudnia 2015 r. skarżący ponownie złożył wniosek o przyznanie stypendium sportowego m. st. Warszawy. Skarżący podniósł, że podstawą do złożenia wniosku jest fakt, iż w dniu [...] października 2015 r. w R. na Ł. zajął II-gie miejsce na Mistrzostwa Świata w stylu 10 tańców w kategorii młodzieżowej poniżej 21 lat.

2.6.W odpowiedzi na powyższy wniosek, Prezydent m.st. Warszawy w piśmie z dnia [...] stycznia 2016 r. wskazał, że ww. wniosek nie spełnia warunków przyjętych w ww. uchwale Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia [...] maja 2013 r. nr [...], ponieważ taniec sportowy nie jest objęty regulaminem "Systemu Sportu Młodzieżowego", obowiązującym w roku 2015. Organ podkreślił, że zarówno nieobowiązująca już ustawa o sporcie kwalifikowanym jak i obowiązująca ustawa o sporcie nie wskazują decyzji administracyjnej jako właściwej formy załatwienia sprawy objętej wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego. Przytaczając treść art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, organ wskazał, że ani przepisy rangi ustawowej ani uchwały Rady m. st. Warszawy z dnia [...] września 2009 r. nr [...] (Dz. U. Woj. Mazow. Z 2009 r. nr 156, poz. 4637) czy też ww. uchwały z dnia [...] maja 2013 r. nie wskazują, aby do przyznawania stypendiów sportowych zastosowanie miały przepisy Kodeksu postepowania administracyjnego, a właściwą forma rozpatrzenia wniosków w tych sprawach była decyzja administracyjna. W przypadku wniosków nie spełniających kryterium określonych w uchwale Rady Miasta wnioskodawcy informowani są na piśmie o braku spełnienia przesłanek w tym zakresie.

Strona 1/14
Inne orzeczenia o symbolu:
6359 Inne o symbolu podstawowym 635
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta