Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Energii w przedmiocie określenia wysokości opłaty zapasowej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Gabriela Jyż Sędzia NSA Zbigniew Czarnik Sędzia del. WSA Cezary Kosterna (spr.) Protokolant Konrad Piasecki po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2019 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej "P." Sp. z o.o. w S. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 13 grudnia 2016 r. sygn. akt VI SA/Wa 1122/16 w sprawie ze skargi "P." Sp. z o.o. w S. P. na decyzję Ministra Energii z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości opłaty zapasowej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od "P." Sp. z o.o. w S. P. na rzecz Ministra Energii 4.050 (cztery tysiące pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Energii
Uzasadnienie strona 1/7

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. wyrokiem z 13 grudnia 2016 r. sygn. akt VI SA/Wa 1122/16 oddalił skargę P. sp. z o.o. z siedzibą w S. P. (dalej: skarżąca lub spółka) na decyzję Ministra Energii z [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości opłaty zapasowej.

Sąd I instancji wydał wyrok w następującym stanie sprawy:

Prezes Agencji Rezerw Materiałowych (w skrócie: Prezes Agencji lub organ I instancji) przeprowadził kontrolę zapasów obowiązkowych spółki. W toku kontroli ustalono między innymi, że spółka dokonała przywozu oleju napędowego od stycznia do marca 2015 r. W wyniku weryfikacji dokumentów stwierdzono, że spółka dokonała odliczenia wywozu produktów naftowych (produkt o nazwie [...] o kodzie CN 34 03 19 10) dokonanego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r., natomiast nie dokonywała wywozu surowców, produktów naftowych oraz paliw określonych w § 2 pkt 1 i 2 oraz 4-12 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 8 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej (Dz.U. 2014 poz. 1806), w związku z czym nie powinna stosować dokonanych odliczeń (pomniejszeń).

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Prezes Agencji decyzją z [...] grudnia 2015 r. określił wysokość opłaty zapasowej za styczeń, luty, marzec oraz kwiecień 2015 r. odpowiednio w kwocie 16 274 zł, 20 780 zł, 22 912 zł oraz 6 521 zł, a także umorzył postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty zapasowej za maj 2015 r. jako bezprzedmiotowe. Decyzja wydana została na podstawie art. 21b ust. 1, art. 21b ust. 2, art. 21b ust. 12, art. 21b ust. 13 oraz art. 21b ust. 14 ustawy z 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. 2014 poz. 1695 ze zm., dalej: ustawa o zapasach).

Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem, spółka pismem z 11 stycznia 2016 r. złożyła w ustawowym terminie odwołanie.

Minister Energii (dalej: organ odwoławczy) przywołaną na wstępie decyzją z [...] marca 2016 r. wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 127 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 poz. 23, dalej: kpa) utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu organ przedstawił zasady regulujące tworzenie zapasów ropy naftowej i produktów naftowych. Stwierdził, że rozporządzenie Ministra Gospodarki z 8 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej, w zakresie odnoszącym się do zapasów obowiązkowych paliw (Dz.U. 2014 poz. 1806, dalej: rozporządzenie w sprawie wykazu), wymienia olej napędowy o kodzie CN 27 10 19 43 zarówno wśród surowców oraz produktów naftowych uwzględnianych podczas ustalania ilości zapasów interwencyjnych, jak i wśród surowców oraz produktów naftowych, w których tworzy się zapasy interwencyjne, ale przede wszystkim wymienia ten produkt wśród paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Energii