Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w W. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Hanna Kamińska (spr.) Sędzia NSA Zofia Borowicz Sędzia NSA Małgorzata Korycińska Protokolant Michał Mazur po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2014 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej A. O. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 marca 2013 r. sygn. akt V SA/Wa 56/13 w sprawie ze skargi A. O. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 29 [...] 2012 r. nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie strona 1/7

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 15 marca 2013 r. sygn. akt V SA/Wa 56/13 oddalił skargę A.O. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 29 [...] 2012 r. nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym.

Z uzasadnienia Sądu pierwszej instancji wynika, że za podstawę rozstrzygnięcia przyjął on następujące ustalenia.

W dniu 6 września 2011 r. do Burmistrza [...] wpłynęło pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w [...] dotyczące zarzutów zgłoszonych przez Skarżącego, w których wniósł on o odstąpienie od wykonania egzekucji renty planistycznej, zleconej przez Burmistrza [...] na podstawie tytułu wykonawczego nr [...] z 8 [...] 2011 r. Skarżący zarzucił, że decyzje podjęte przez Burmistrza traktuje jako bezprawne, a decyzję nr [...] z dnia 31 [...] 2008 r, którą określono rentę planistyczną, uznaje za niezasadną, dlatego też odmawia jej zapłaty. Skarżący podważył legalność uchwały, na mocy której podjęto decyzję o rencie planistycznej, oraz stwierdził, że roszczenia wynikające z decyzji Burmistrza [...] nr [...] z dnia 31 [..] 2008 r. uległy przedawnieniu.

Postanowieniem z 13 [...] 2011 r. znak: [...] Burmistrz [...], wobec stawianych przez Skarżącego zarzutów, odmówił wyrażenia zgody na umorzenie postępowania egzekucyjnego, dotyczącego zaległości z tytułu renty planistycznej objętych tytułem wykonawczym nr [...] z 8 [...] 2011 r. Stwierdził, że sprawa dotycząca decyzji o nałożeniu renty planistycznej nr [...]. z dnia 31 [...] 2008 r. była badana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W., a także w odrębnych pismach wielokrotnie szczegółowo przedstawiano zobowiązanemu zarówno podstawy prawne uprawniające organ do naliczenia i poboru opłaty planistycznej, jak również podstawy prawne prowadzenia postępowania egzekucyjnego. W uzasadnieniu postanowienia odniósł się również do sprawy kwestionowania przez zobowiązanego uchwały Rady Miasta W. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opisując działania podejmowane przez zobowiązanego w tym celu i ich nieskuteczność. Tym samym stanął na stanowisku, że nie ma podstaw do umorzenia postępowania egzekucyjnego i uchylenia tytułu wykonawczego nr [...]z dnia 8 [...] 2011 r.

Po rozpoznaniu zażalenia A.O. z dnia 24 [...] 2011 r. SKO w W. stwierdziło, że jest ono nieuzasadnione, jednakże postanowienie zostało uchylone w całości, a sprawa została rozstrzygnięta co do istoty. Wskazano, że na Skarżącym ciąży obowiązek zapłaty należności pieniężnej z tytułu jednorazowej opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw.: renty planistycznej w kwocie 22.652,00 zł, nałożonej decyzją Burmistrza W. nr [...] z dnia 31 [...] 2008 r., związanej ze zbyciem prawa własności nieruchomości położonej we wsi [...] (KW 12601).

Strona 1/7