Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej oraz nałożenia kary pieniężnej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Drachal Sędzia NSA Andrzej Skoczylas Sędzia del. WSA Małgorzata Grzelak (spr.) Protokolant Magdalena Sagan po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2016 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Spółki A [sp. z o.o. w W.] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2014 r. sygn. akt VI SA/Wa 456/14 w sprawie ze skargi Spółki A na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej oraz nałożenia kary pieniężnej 1) oddala skargę kasacyjną; 2) zasądza od Spółki A na rzecz Głównego Inspektora Farmaceutycznego 1800 (tysiąc osiemset) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6203 Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona zdrowia
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Farmaceutyczny
Uzasadnienie strona 1/8

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z dnia 11 września 2014 r. sygn. akt VI SA/Wa 456/14 oddalił skargę spółki A [sp. z o.o. w W.] na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 11 grudnia 2013 r., nr GIF-P-L-0740/294-1/SzP/13 w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy aptek oraz nałożenia kary pieniężnej.

Stan sprawy przyjęty przez Sąd I instancji przedstawiał się następująco:

W dniu 5 grudnia 2012 r. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wszczął postępowanie w przedmiocie podejrzenia naruszenia zakazu prowadzenia reklamy aptek i ich działalności (art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2011 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm., dalej P.f.) w związku z rozpowszechnianiem przez skarżącą spółkę ulotek i gazetek [...] oraz [...] i [...].

Pierwsza decyzja, jaka została w tej sprawie wydana przez Mazowieckiego Inspektora Farmaceutycznego nakazująca spółce zaprzestania prowadzenia reklamy aptek ogólnodostępnych, których dotyczyło postępowanie, za pomocą ulotek/gazetek, katalogów handlowych, plakatów rozpowszechnianych w formie drukowanej, a także na stronie www [...] oraz nakładająca na stronę karę pieniężną w wysokości 33.000 zł została uchylona przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego decyzją z dnia [...] sierpnia 2013 r. znak [...]. Przekazując sprawę do ponownego rozpoznania przez organ pierwszej instancji, organ odwoławczy wskazał na konieczność poszerzenia postępowania wyjaśniającego poprzez zbadanie zasad współpracy skarżącej z aptekami, a także zakresu zlecenia, jakiego udzieliła stronie Fundacja [...].

Po ponownym rozpoznaniu sprawy, decyzją z [...] października 2013 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny (WIF) stwierdził naruszenie przez spółkę art. 94a ust. 1 P.f. , nakazując zaprzestanie prowadzenia reklamy 11 aptek ogólnodostępnych wymienionych w tej decyzji oraz nałożył na spółkę karę pieniężną w wysokości 33.000 zł.

W odwołaniu od powyższej decyzji strona poszerzyła zarzuty podniesione w odwołaniu od decyzji z [...] kwietnia 2013 r., w tym także o zarzut niesłusznego objęcia decyzją prowadzenia reklamy w aptece położonej w Ż. przy ul. [...] z uwagi na fakt, że apteka ta od 31 sierpnia 2013 r. nie prowadzi sprzedaży, a jej zezwolenie zostało wygaszone.

W wyniku rozpoznania powyższego odwołania, Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) uchylił zaskarżoną decyzję z [...] października 2013 r. w części dotyczącej nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej w Ż. przy ul. [...] i w tym zakresie umorzył postępowanie. W pozostałej części GIF utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję, podzielając ocenę organu pierwszej instancji, co do zakwalifikowania działalności spółki polegającej na wydawaniu ulotek, gazetek, katalogów, plakatów [...], [...], [...], [...], [...] - jako prowadzenie niedozwolonej reklamy aptek w świetle art. 94a ust. 1 P.f.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na powyższą decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego spółka ponowiła zarzuty podane w odwołaniu od decyzji organu I instancji, zarzucając naruszenie:

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6203 Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona zdrowia
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Farmaceutyczny