Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej orzekającej o odpowiedzialności osoby trzeciej za zaległości podatkowe
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Edyta Anyżewska (sprawozdawca), Sędzia NSA Stefan Babiarz, Sędzia NSA Stanisław Bogucki, Protokolant Dorota Żmijewska, po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej B. C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 lutego 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 2062/07 w sprawie ze skargi B. C. na decyzję Ministra Finansów z dnia 17 września 2007 r. nr [..] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej orzekającej o odpowiedzialności osoby trzeciej za zaległości podatkowe 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od B. C. na rzecz Ministra Finansów kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów
Uzasadnienie strona 1/17

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania administracyjnego.

1.1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 11 lutego 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 2062/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu skargi B. C. na decyzję Ministra Finansów z dnia 17 września 2007 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), dalej P.p.s.a., orzekł o jej oddaleniu.

1.2. Powołaną decyzją Minister Finansów, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 i art. 249 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.; dalej "O.p.") oraz art. 24 § 1 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 169, poz. 1387; dalej "ustawa zmieniająca z dnia 12 września 2002 r."), po rozpatrzeniu odwołania B. C., utrzymał w mocy swoją decyzję z dnia 21 maja 2007 r. odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Izby Skarbowej w B. z dnia 21 lutego 2001 r., utrzymującej w mocy decyzję [...] Urzędu Skarbowego w B. z dnia 25 października 2000 r., orzekająca o odpowiedzialności B. C. - jako osoby trzeciej - za zaległości podatkowe ojca J. K. w podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 1996 r. w kwocie 45.225,00 zł i w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1996 r. w kwocie 66.420,40 zł.

1.3. Kwoty tych zaległości wynikały z ostatecznych decyzji Inspektora Kontroli Skarbowej w B.: z dnia 30 czerwca 1999 r., w zakresie podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 1996 r. i z dnia 30 czerwca 1999 r. w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 r.

1.4. Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 31 stycznia 2002 r. sygn. akt SA/Bk 505/01 oddalił skargę na ww. decyzję ostateczną Izby Skarbowej w B. z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie odpowiedzialności osoby trzeciej.

1.5. W dniu 20 lutego 2006 r. wpłynął do Ministra Finansów wniosek z dnia 15 lutego 2006 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Izby Skarbowej w B. z dnia 21 lutego 2001 r. i poprzedzającej ją decyzji [...] Urzędu Skarbowego w B. z dnia 25 października 2000 r. na podstawie art. 247 § 1 pkt 2 i 3 Op.

We wniosku podano, że J. K. złożył wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Inspektora Kontroli Skarbowej w B. z dnia 30 czerwca 1999 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 13 kwietnia 2005 r., sygn. akt III SA/Wa 2240/04 uchylił decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 17 września 2004 r. i poprzedzającą ją decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 28 czerwca 2004 r., odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Inspektora Kontroli Skarbowej w B. z dnia 30 czerwca 1999 r. Sąd uznał, że powyższa decyzja Inspektora Kontroli Skarbowej w B. z dnia 30 czerwca 1999 r. nie weszła do obrotu prawnego, ponieważ została doręczona ustanowionemu w sprawie kuratorowi, pomimo braku podstaw do jego ustanowienia. W wykonaniu ww. wyroku Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej decyzją z dnia 12 sierpnia 2005 r. umorzył postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Inspektora Kontroli Skarbowej w B. z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie VAT za 1996 r.

Strona 1/17
Inne orzeczenia o symbolu:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów