Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Wałbrzychu w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Antoni Hanusz (sprawozdawca), Sędzia NSA Stefan Babiarz, Sędzia WSA (del.) Agnieszka Krawczyk, po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 września 2018 r., sygn. akt I SA/Wr 507/18 w sprawie ze skargi A.N. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu z dnia 14 lutego 2018 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę kasacyjną NSA/wyr. 1 - wyrok

Inne orzeczenia o symbolu:
6115 Podatki od nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/5

1. Wyrokiem z 5 września 2018 r., I SA/Wr 507/18, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił zaskarżone przez A. N. postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu z 14 lutego 2018 r. oraz poprzedzające je postanowienie Prezydenta Miasta W. z 10 listopada 2017 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania.

2. Powyższy wyrok został zaskarżony w całości skargą kasacyjną Kolegium, które na podstawie art. 174 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. - dalej: "p.p.s.a.") zarzuciło naruszenie przepisów prawa procesowego mające istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:

1) art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 133 § 1, art.135 i art. 141 § 4 p.p.s.a. w związku z art.201 § 1 pkt 2, art. 122 i art. 187 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm., dalej: "o.p.") polegające na wydaniu wyroku uwzględniającego skargę i uchylającego zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie organu pierwszej instancji, pomimo braku przesłanek do podjęcia takiego rozstrzygnięcia, wobec nie dopuszczenia się przez tutejszy organ odwoławczy naruszenia w/w przepisów art. 201 § 1 pkt 2, art.122 i art. 187 § 1 o.p. Działanie organu odwoławczego - wbrew zarzutom Sądu - nie było niezgodne z prawem, albowiem zdaniem organu działał on na podstawie i w granicach w/w przepisów prawa, co znajduje potwierdzenie m.in. w wyroku WSA we Wrocławiu z 24 października 2017 r., I SA/Wr 410/2017 w przedmiocie wymiaru stronie podatku od nieruchomości za 2012 r. oraz wyroku NSA w Warszawie z 7 marca 2018 r., I GSK 1233/16. Zgodnie z w/w wyrokiem NSA z zagadnieniem wstępnym, w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 o.p., mamy do czynienia wówczas, gdy wyłania się ono w toku postępowania podatkowego, jego rozpatrzenie należy do innego organu lub sądu, rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego. Zatem zagadnienie musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy, musi istnieć zależność między rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji oraz związek ten musi mieć charakter bezpośredni, to znaczy bez jego rozstrzygnięcia nie było możliwe rozpoznanie sprawy i wydanie decyzji, a nie decyzji o określonej treści,

2) art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 133 § 1, art.135 i art. 141 § 4 p.p.s.a. w związku z art. 201 § 1 pkt 2, art. 122 i art. 187 § 1 o.p. polegające na wydaniu wyroku uwzględniającego skargę i uchylającego zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie organu pierwszej instancji, pomimo braku przesłanek do podjęcia takiego rozstrzygnięcia, wobec nie dopuszczenia się przez tutejszy organ odwoławczy naruszenia w/w przepisów art. 201 § 1 pkt 2 w związku z art. 122 i art. 187 § 1 o.p. Zdaniem Kolegium Sąd pierwszej instancji wadliwie zarzucił mu oraz organowi pierwszej instancji naruszenie treści art.201 § 1 pkt 2 o.p. poprzez błędną odmowę zawieszenia postępowania wymiarowego w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2017 r., wywodząc w uzasadnieniu swojego wyroku, że w sprawie mogło zaistnieć zagadnienie wstępne, w postaci postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek strony skarżącej w przedmiocie danych w operacie ewidencji gruntów i budynków działki nr [...] przy ulicy W. Zdaniem organu odwoławczego Sąd pierwszej instancji naruszył art. 201 § 1 pkt 2 o.p., pomijając że przepis ten ma zastosowanie wyłącznie wtedy gdy zagadnienie wstępne wyłania się w toku postępowania podatkowego a jego rozpatrzenie należy do innego organu lub sądu. Tymczasem w przedmiotowej sprawie co jest bezsporne i wynika z opisu stanu faktycznego przedstawionego w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, postępowanie administracyjne wszczęte przez stronę skarżącą - w przedmiocie zmiany danych w operacie ewidencji gruntów i budynków działki nr [...] przy ulicy W. - które w ocenie Sądu pierwszej instancji może stanowić zagadnienie wstępne, leży we właściwości Prezydenta Miasta W. a więc organu podatkowego pierwszej instancji, który wydał zaskarżone postanowienie z 10 listopada 2017 r. Tak więc potencjalne - zdaniem Sądu pierwszej instancji - zagadnienie wstępne, nie może stanowić podstawy do zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za 2017 r., bowiem jego rozpatrzenie nie należy do innego organu lecz do tego samego organu który prowadzi postępowania podatkowe tj. do Prezydenta Miasta W. Z tych względów nie zaistniała w sprawie jedna z przesłanek o których mowa w art. 201 § 1 pkt 2 o.p., obligująca organ podatkowy do zawieszenia postępowania podatkowego,

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6115 Podatki od nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze