Skargi kasacyjne A.K. i J. K. od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skarg A.K. i J. K. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie nr [...] i [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Antoni Hanusz, Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz, Sędzia WSA (del.) Małgorzata Bejgerowska (sprawozdawca), Protokolant Justyna Bluszko-Biernacka, po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skarg kasacyjnych A.K. i J. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 23 listopada 2016 r. sygn. akt I SA/Ol 710/16 w sprawie ze skarg A.K. i J. K. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie z dnia 8 lipca 2016 r. nr [...] i [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. 1) oddala skargi kasacyjne, 2) zasądza od A. K. i J. K. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie kwotę 10800 (słownie: dziesięć tysięcy osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie strona 1/13

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wyrokiem z dnia 23 listopada 2016 r., o sygn. akt I SA/Ol 710/16, oddalił skargi A. K. i J. K. (dalej jako: "podatnicy", "strony" lub "skarżący") na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie z dnia 8 lipca 2016 r., nr [...], [...], w przedmiocie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r.

Sąd pierwszej instancji przedstawił w wyroku następujący stan sprawy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w S. decyzjami z dnia 16 listopada 2015 r. określił A. K. i J.K. zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r. w kwotach odpowiednio: 175.369 zł oraz 180.276 zł. W motywach rozstrzygnięcia organ I instancji podał, że w dniu 5 sierpnia 1996 r. podatnicy nabyli wspólnie z H. i J. K. za cenę 50.000 zł nieruchomość położoną w S., stanowiącą niezabudowane działki o nr: [...],[...], [...],[...],[...] (o łącznej powierzchni 40,97 ha). Po przeprowadzonym na wniosek współwłaścicieli podziale nieruchomości w 2009 r. dokonano sprzedaży 13 z wydzielonych działek. W dniu 24 sierpnia 2009 r. zniesiono współwłasność nieruchomości, w wyniku czego podatnikom przypadły działki powstałe z podziału działki nr [...]. W grudniu 2009 r. podatnicy dokonali sprzedaży kolejnej działki o nr [...]. W ocenie organu I instancji, ze względu na profesjonalizm zaangażowania, konsekwencję w działaniu, powtarzalność działań, przyporządkowanie zasadzie racjonalnego gospodarowania i czynne uczestnictwo w obrocie gospodarczym, czynności wykonywane przez podatników wyczerpały przesłanki działalności gospodarczej i powinny zostać zakwalifikowane do źródła przychodów z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 200 ze zm. - w skrócie: "u.p.d.o.f.").

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie decyzją z dnia 8 lipca 2016 r., po rozpoznaniu odwołań podatników, utrzymał w mocy powyższe decyzje organu I instancji. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy stwierdził, że zobowiązania podatników nie wygasły z powodu upływu terminu przedawnienia, albowiem decyzjom organu I instancji, mocą postanowień Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z dnia 17 listopada 2015 r., nadano rygor natychmiastowej wykonalności, a następnie przeprowadzono postępowania egzekucyjne na podstawie tytułów wykonawczych z dnia 10 grudnia 2015 r., nr [...] oraz [...], w toku których dokonano zajęcia świadczenia emerytalnego wypłacanego przez ZUS Inspektorat w S. Zawiadomienia o zajęciu zostały doręczone organowi rentowemu w dniu 11 grudnia 2015 r., a podatnikom w dniu 28 grudnia 2015 r. Odnośnie meritum organ odwoławczy w pełni podzielił ustalenia organu I instancji, że działania podatników nosiły znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami. W tym kontekście wskazano, że podatnicy dokonali podziału działek na kilkanaście mniejszych, a następnie dokonali ich sprzedaży ze znacznym zyskiem (kupili nieruchomość w 1996 r. za 50.000 zł, a w 2009 r. przeprowadzili 14 transakcji sprzedaży za kwotę 1.191.020 zł), stworzyli infrastrukturę dla przyszłych właścicieli działek (budowa sieci wodociągowej), aktywnie promowali sprzedaż działek poprzez zamieszczanie ogłoszeń, a w kolejnych latach (2010 - 2013) dokonali dalszych sprzedaży działek na łączną kwotę 273.290 zł.

Strona 1/13