Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie odpowiedzialności spadkobiercy za zaległości podatkowe spadkodawcy
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Tomasz Zborzyński, Sędzia NSA Bogusław Dauter, Sędzia WSA del. Stefan Kowalczyk (sprawozdawca), Protokolant Agata Grabowska, po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2012 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej R. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 r. sygn. akt VIII SA/Wa 257/10 w sprawie ze skargi R. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 19 lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie odpowiedzialności spadkobiercy za zaległości podatkowe spadkodawcy 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od R. P. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w W. kwotę 120 (słownie: sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/16

II FSK 2386 / 10

U Z A S A D N I E N I E

Wyrokiem z dnia 24 czerwca 2010 roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W., z dnia 19 lutego 2010 r, wydaną w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. z dnia 8 czerwca 2005 roku, wydaną w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności spadkobiercy R.P.P. za zaległości podatkowe spadkodawcy, R.H.P.

Stan sprawy przedstawiał się następująco :

Naczelnik Urzędu Skarbowego w G. orzekł decyzją ostateczną z 8 czerwca 2005r. o odpowiedzialności spadkobiercy R.P.P. / dalej : skarżącego / za zaległości podatkowe spadkodawcy, R.H.P. w podatku dochodowym od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń za poszczególne miesiące lat 1995 - 1998, 2000 r. i 2001 r., a także z tytułu podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące lat 1994 - 1998, 2000 r. i 2001 r., oraz o obciążeniu skarżącego odpowiedzialnością za odsetki za zwłokę od tych zaległości, koszty upomnień i koszty egzekucyjne do wysokości 210.322,10 zł, tj. w części 1/3 długu spadkowego.

Decyzją z 19 lutego 2010 r., po rozpatrzeniu odwołania skarżącego, Dyrektor Izby Skarbowej w W. utrzymał w mocy swoją decyzję z 30 listopada 2009 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. z dnia 8 czerwca 2005 r.

W uzasadnieniu wskazał, iż postępowanie podatkowe w niniejszej sprawie zostało wszczęte na wniosek skarżącego, o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej z dnia 9 lipca 2009 r. Jako podstawę powyższego wniosku skarżący wskazał art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. / dalej: "ordynacja podatkowa ".

Zdaniem skarżącego rażące naruszenie prawa / art. 247 § 1 pkt. 3 ordynacji podatkowej / polegało na tym, że :

- decyzja ostateczna została wydana z naruszeniem art. 99 w związku z art. 68 § 1 i art. 4 ordynacji podatkowej (w brzmieniu obowiązującym w dniu otwarcia spadku), gdyż została wydana po upływie 3 lat od końca roku w którym zmarł spadkodawca.

- decyzja ta nie została wydana wobec wszystkich spadkobierców,

- organ podatkowy zaniechał nałożenia na spadkobierców odpowiedzialności solidarnej,

- nie powołał należycie podstawy prawnej decyzji,

- nie wskazał, czy zastosował przepisy materialnoprawne obowiązujące w dniu otwarcia spadku, wydania decyzji, czy też obowiązujące innego dnia.

- pominął również przepisy art. 98 § 1 ordynacji podatkowej w zw. z art. 1015 § 2 zd. drugie i art. 1016 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm./,

- nie dostrzegł, że do kręgu spadkobierców należała osoba małoletnia, a to wyklucza przyjęcie przez spadkobierców spadku wprost,

Strona 1/16
Inne orzeczenia o symbolu:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej