Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania podatkowego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Bogucki, Sędziowie: NSA Bogdan Lubiński, WSA del. Małgorzata Długosz-Szyjko (spr.), Protokolant Szymon Mackiewicz, po rozpoznaniu w dniu 30 września 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 28 marca 2013 r. sygn. akt I SA/Sz 934/12 w sprawie ze skargi D. J. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 19 września 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania podatkowego oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie strona 1/6

1. Zaskarżonym wyrokiem z 28 marca 2013 r., sygn. akt I SA/Sz 934/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił zaskarżone przez D. J. (dalej jako "Skarżąca", "Strona") postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w S z 19 września 2012 r. oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w S z dnia 23 lipca 2012 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie wypłaty odsetek ustawowych na podstawie art. 359 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm. dalej: "kodeks cywilny").

2. Ze stanu faktycznego sprawy przyjętego do wyrokowania przez Sąd I instancji wynikało, że: pismem z 16 maja 2012 r. Skarżąca wystąpiła o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok podatkowy 2008 w kwocie 10.254 zł w związku z niezasadnym opodatkowaniem gruntu związanego z budynkiem mieszkalnym. Skarżąca powołała się na pogląd wyrażony w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FPS 3/11. Z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty Skarżąca złożyła jednocześnie skorygowane zeznanie PIT-36 za 2008 r., w którym wykazała podatek należny w wysokości 5.706 zł. Wnioskowaną nadpłatę organ podatkowy pierwszej instancji zwrócił Skarżącej w dniu 20 czerwca 2012 r., tj. w terminie, o którym mowa w art. 77 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm., dalej: "O.p.").

3. Następnie pismem z dnia 1 lipca 2012 r. Skarżąca zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w S, na podstawie art. 359 k.c. oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia odsetek ustawowych (Dz. U. Nr 220, poz. 1434), o wypłatę odsetek ustawowych w wysokości 13% od kwoty 10.254 zł za okres od 21 października 2009 r. do 20 czerwca 2012 r. W piśmie tym Skarżąca wyjaśniła, że w 2008 r. dokonała sprzedaży, nabytej w tym samym roku, zabudowanej nieruchomości, w skład której wchodził budynek mieszkalny, budynek gospodarczy oraz grunty. W związku z powyższym Skarżąca w zeznaniu podatkowym PIT-36, wykazała podatek dochodowy z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w kwocie 15.960 zł. Sprzedaż budynku mieszkalnego została wyłączona spod opodatkowania na podstawie tak zwanej ulgi meldunkowej. W dniu 20 października 2009 r. Skarżąca dokonała wpłaty przedmiotowej kwoty wynikającej z zeznania PIT-36 za 2008 r. Decyzją z 18 listopada 2009 r. na jej wniosek Naczelnik Urzędu Skarbowego w S umorzył należne odsetki za zwłokę od wymienionej zaległości podatkowej w kwocie 773 zł.

4. Postanowieniem z dnia 23 lipca 2012 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w S odmówił Skarżącej na podstawie art. 165a O.p. wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie wypłaty odsetek ustawowych na podstawie art. 359 k.c., uznając, że postępowanie w tym zakresie nie może być wszczęte. W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy pierwszej instancji stwierdził, po uprzednim przywołaniu przepisów rozdziału 9 działu III Ordynacji podatkowej regulujących instytucję nadpłaty oraz ewentualnego jej oprocentowania, że działa w oparciu o przepisy ustaw podatkowych, a postępowanie podatkowe prowadzi zgodnie z procedurami i zasadami wynikającymi z Ordynacji podatkowej. Natomiast powoływany przez Skarżącą w jej wniosku Kodeks cywilny jest zbiorem przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego, regulującym stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. W świetle tak ustalonego stanu faktycznego, organ pierwszej instancji uznał, że postępowanie w tym zakresie nie mogło być wszczęte z uwagi na brak w przepisach ustawy podatkowej podstawy do rozpatrzenia - w trybie postępowania podatkowego, wniesionego przez Skarżącą wniosku o wypłatę odsetek.

Strona 1/6