Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2015 r.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Sławomir Presnarowicz, Sędzia NSA Jerzy Płusa (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Paweł Dąbek, Protokolant Dorota Rembiejewska, po rozpoznaniu w dniu 27 września 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej C. sp. z o.o. z siedzibą w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 stycznia 2018 r. sygn. akt I SA/Gl 1037/17 w sprawie ze skargi C. sp. z o.o. z siedzibą w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia 7 lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2015 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) uchyla decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia 7 lipca 2017 r. nr [...], 3) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. na rzecz C. sp. z o.o. z siedzibą w B. kwotę 8531 (słownie: osiem tysięcy pięćset trzydzieści jeden) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6115 Podatki od nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/16

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 24 stycznia 2018 r. sygn. akt I SA/Gl 1037/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę C. sp. z o.o. z siedzibą w B. (dalej jako "Spółka") na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. (dalej jako "SKO") z dnia 7 lipca 2017 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2015 r.

Przedstawiając w uzasadnieniu wyroku stan sprawy Sąd pierwszej instancji wskazał, że decyzją z dnia 27 lutego 2017 r. Prezydenta Miasta B. (dalej jako "organ pierwszej instancji" lub "Prezydent") odmówił Spółce stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2015 r. w kwocie 46 937 zł. W motywach rozstrzygnięcia Prezydent podał, że wnioskiem z dnia 12 kwietnia 2016 r. Spółka złożyła skorygowaną deklarację na podatek od nieruchomości za 2015 r. Wraz z korektą wniosła o stwierdzenie nadpłaty w tym podatku. W korekcie deklaracji Spółka dokonała zmiany w podstawie opodatkowania budowli w zakresie obiektu dopalacza termicznego, w stosunku do którego dotąd za podstawę opodatkowania przyjmowano całkowitą wartość obiektu, obejmującą zarówno wartość fundamentowych konstrukcji wsporczych, jak również wartość urządzeń i maszyn umiejscowionych na tych fundamentach. W ocenie Spółki, podstawą opodatkowania powinna być tylko wartość elementów budowlanych fundamentów oraz konstrukcji wsporczej. Uzupełniając wniosek pismem z dnia 17 maja 2016 r. Spółka dołączyła "Opinię w zakresie kwalifikacji prawnej obiektów budowlanych" sporządzoną przez mgr inż. arch. K. I. , obejmującą dopalacz termiczny. Prezydent wskazał, że całość - urządzenie techniczne "dopalacz termiczny" wraz z fundamentem, na którym jest posadowione, stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości w myśl art. 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.) - powoływanej dalej jako "u.p.o.l.", i art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.). Przeprowadzając wykładnię prawa i omawiając zakres odesłań zawartych w u.p.o.l. do Prawa budowlanego organ pierwszej instancji omówił stan prawny obowiązujący do dnia 28 czerwca 2015 r. i wskazał na kolejność, która powinna być przyjęta w dokonywanej wykładni przepisów, począwszy od definicji budowli zawartej w art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. Kierując się odesłaniem z tej ustawy do pojęcia obiektu budowlanego w myśl przepisów Prawa budowlanego. Prezydent wskazał, że przepis powyższy uznaje za taki obiekt budowlę w świetle prawa budowlanego łącznie ze wszystkimi powiązanymi elementami (budowlanymi i niebudowlanymi), które stanowią całość techniczno-użytkową, kiedy stanowią one część składową jednej rzeczy złożonej. Obiekt dopalacza termicznego stanowi funkcjonalną fizycznie połączoną całość, a jego poszczególne elementy nie mogą działać w oderwaniu od całości i nie ma znaczenia, że sposób zamocowania instalacji i urządzeń na fundamentach ma charakter pośredni, za pomocą kotew, bowiem istotą jest stabilność całości i odporność na czynniki zewnętrzne. Wskazał przy tym, m.in. na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 marca 2015 r., sygn. akt II FSK 586/13 zawierający interpretację prawa podatkowego w analogicznej sprawie opodatkowania dopalacza termicznego oraz na inne wyroki tego Sądu oraz wojewódzkich sądów administracyjnych, dotyczące pojęć "budowla" w świetle prawa podatkowego oraz zdefiniowania pojęcia "całość użytkowo-techniczna" użytego w art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego. Prezydent zwrócił uwagę, że dnia 28 czerwca 2015 r. weszła w życie ustawa nowelizująca Prawo budowlane, m.in. w zakresie definicji obiektu budowlanego. W związku z tym dokonał analizy poszczególnych zmian nowelizacyjnych, podnosząc, że zmiana sformułowania "budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami" na "budowlę wraz z instalacjami" nie zmieniła postrzegania pojęcia obiektu budowlanego jako kompletnego, czyli całości techniczno-użytkowej, z położeniem nacisku na możliwość jego rzeczywistego wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. W konsekwencji uznał, że obiekt "dopalacz termiczny" został wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych i stanowi całość techniczno-użytkową, podlegającą opodatkowaniu na podstawie nie zmienionego art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l.

Strona 1/16
Inne orzeczenia o symbolu:
6115 Podatki od nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze