Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie w odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Dumas Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz (sprawozdawca) Sędzia WSA (del.) Bogusław Woźniak po rozpoznaniu w dniu 20 października 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 7 lutego 2018 r. sygn. akt I SA/Gl 752/17 w sprawie ze skargi J. G. J. na postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 kwietnia 2017 r. nr 1061-IPTPB3.4511.884.2016.3.MS w przedmiocie w odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) oddala skargę, 3) zasądza od J. G. J. na rzecz Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej kwotę 460 (słownie: czterysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/9

1.1.Wyrokiem z 7 lutego 2018 r.. sygn. akt I SA/Gl 752/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w sprawie ze skargi J. G. J. (dalej: Wnioskodawca, Strona, Skarżący) uchylił postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 kwietnia 2017 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Pełna treść uzasadnienia zaskarżonego orzeczenia dostępna jest na stronie internetowej https://orzeczenia.nsa.gov.pl/ (dalej zwana: "CBOSA").

1.2. Sąd pierwszej instancji wskazał, że z akt sprawy wynika, że 18 listopada 2016 r. wpłynął wniosek strony o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych po przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce oraz udziałowcem w spółce z o.o., mającą siedzibę w Polsce (dalej: "Sp. z o.o."). W przyszłości planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego Sp. z o.o. na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Sp. z o.o. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Sp. z o.o. (dalej: "Uchwała") w drodze wniesienia do Sp. z o.o. wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci składników majątkowych, przede wszystkim nieruchomości (dalej: "Aktywa"), Wspólnik wnoszący aport złoży następnie oświadczenie o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Sp. z o.o. Aportowane do Sp. z o.o. Aktywa nie będą stanowić przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części i będą spełniać definicję środków trwałych z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851. ze. zm., dalej zwana: "u.p.d.o.p.") oraz analogicznego art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm., dalej zwana: "u.p.d.o.f."). Z treści Uchwały będzie wynikać, że wkład w postaci Aktywów zostanie wniesiony do Sp. z o.o. zgodnie z wartością rynkową Aktywów, ustaloną na podstawi sporządzonej w tym celu wyceny. Wartość nominalna udziałów Sp. z o.o. wydanych wspólnikowi w zamian za aport Aktywów zostanie ustalona w wartości niższej od ich wartości rynkowej. Na podstawie Uchwały zostanie ustalone, że nadwyżka ceny emisyjnej udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Sp. z o.o. ponad ich wartość nominalną zostanie przelana do kapitału zapasowego Sp. z o.o., zgodnie z art. 154 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, ze zm., dalej zwana: "k.s.h."). Aktywa będą amortyzowane w Sp. z o.o. Wartość początkowa zostanie ustalona zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. i w związku z tym, będzie równa ich wartości rynkowej na moment wniesienia aportu do Sp. z o.o. Jednocześnie, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) u.p.d.o.p. kosztem podatkowym Sp. z o.o. nie będą odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej Aktywów w części, w jakiej nie została ona przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego Sp. z o.o. Możliwe jest, że w przyszłości Sp. z o.o. zostanie przekształcona w spółkę osobową - spółkę komandytową (dalej: "Sp.k."). W takim przypadku, Aktywa będą amortyzowane przez wspólników Sp.k. w wartości początkowej przyjętej przez Sp. z o.o., zgodnie z art. 16g ust. 9 u.p.d.o.p. oraz analogicznym art. 22g ust. 12 u.p.d.o.f. (tzw. zasada kontynuacji amortyzacji). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy po przekształceniu Sp. z o.o. w Sp.k. wnioskodawca będzie miał prawo (proporcjonalnie do jego udziału w zysku Sp.k.) zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej Aktywów w pełnej wysokości, także od tej jej części, która w Sp. z o.o. nie została przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego Sp. z o.o. (została przelana na kapitał zapasowy Sp. z o.o.) i z tego względu w Sp. z o.o. podlegała ograniczeniu wynikającemu z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) u.p.d.o.p.? W ocenie skarżącego na postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej.

Strona 1/9