Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta P. w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2009 r. na poczet zaległości w podatku od nieruchomości za 2013 r. i 2014 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bożena Pindel, Asesor WSA Katarzyna Stuła-Marcela, Sędzia WSA Anna Tyszkiewicz-Ziętek (spr.), po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 17 lutego 2020 r. sprawy ze skargi A S.A. w B. na bezczynność Burmistrza Miasta P. w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2009 r. na poczet zaległości w podatku od nieruchomości za 2013 r. i 2014 r. 1) stwierdza, że Burmistrz Miasta P. dopuścił się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2) zobowiązuje Burmistrza Miasta P. do zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2009 rok na poczet zaległości podatkowej skarżącej w podatku od nieruchomości lub zwrotu nadpłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi; 3) w pozostałym zakresie skargę oddala; 4) zasądza od Burmistrza Miasta P. na rzecz strony skarżącej kwotę 597 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/16

Postanowieniem z dnia [...], nr [...], Burmistrz Miasta P. (dalej: Burmistrz, organ I instancji) zaliczył nadpłatę w podatku od nieruchomości za rok 2009 wraz z odsetkami za zwłokę w łącznej wysokości [...] zł za poczet zaległości (wynikających z nieostatecznych decyzji) A1 S.A. w K. (dalej: A1 S.A.) w podatku od nieruchomości za rok 2013 oraz za rok 2014.

Wskutek wniesionego zażalenia Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach postanowieniem z dnia [...] uchyliło zaskarżone postanowienie i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ wskazując, że organ podatkowy winien ustalić, czy następca prawny A1 S.A. lub inne podmioty są uprawnione do zarachowania na ich rzecz nadpłaty stosownie do posiadanych przez nich zobowiązań. Powyższe było konsekwencją ustalenia, iż w dniu [...] A1 S.A. została wykreślona z KRS na skutek podziału na trzy spółki. Kolegium ustaliło, że następcą uniwersalnym częściowym stała się A S.A. w B. (dalej: A S.A.).

Postanowieniami z dnia [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] i [...] skierowanymi do A S.A. organ podatkowy zawiadamiał, że nie jest możliwe załatwienie sprawy w terminie wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy. Jako przyczynę każdorazowo podano konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Wobec niezałatwienia sprawy w terminie A S.A. wniosła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach ponaglenie.

Postanowieniem z dnia [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach uznało ponaglenie A S.A. za nieuzasadnione. Zdaniem Kolegium ponaglenie nie przysługuje na tego typu czynność. W odniesieniu do braku wydania postanowienia w przedmiocie zaliczenia nadpłaty Kolegium uznało ponaglenie za przedwczesne wskazując, że pomiędzy stronami powstał spór co do oprocentowania nadpłaty, który to spór winien znaleźć odzwierciedlenie w decyzji wydanej w oparciu o art. 78 § 1-5 Ordynacji podatkowej, co wynika z treści art. 76 § 1 tej ustawy. Jednocześnie stwierdziło, że nie ma wątpliwości, iż A S.A. jest na podstawie art. 93c Ordynacji podatkowej następcą prawnym w pełnym zakresie w postępowaniach dotyczących zobowiązań i nadpłat w podatku od nieruchomości za okres przed podziałem A1 S.A.

Postanowieniem z dnia [...] skierowanym do A S.A. organ podatkowy zawiadomił, że nie jest możliwe załatwienie sprawy w terminie, wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy. Jako przyczynę każdorazowo podano konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Powyższa nadpłata powstała wskutek wydania przez Burmistrza w dniu [...] decyzji nr [...], w której określono wysokość zobowiązania A1 S.A. z tytułu podatku od nieruchomości za 2009 r. w kwocie niższej o [...] zł niż wysokość tegoż zobowiązania podatkowego określona we wcześniejszej decyzji Burmistrza.

Wyrokiem z dnia 18 grudnia 2018 r., sygn. akt I SA/Gl 1044/18, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę A S.A. w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] nr [...] uchylającą w całości decyzję Burmistrza Miasta P. z dnia [...] nr [...] określającą wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2013 r. w kwocie [...] zł i określającą wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2013 r. w kwocie [...] zł. Powyższy wyrok stał się prawomocny z dniem 5 marca 2019 r.

Strona 1/16