Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta P. w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2006 r. na poczet zaległości w podatku od nieruchomości za 2013 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bożena Pindel, Asesor WSA Katarzyna Stuła-Marcela, Sędzia WSA Anna Tyszkiewicz-Ziętek (spr.), po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 17 lutego 2020 r. sprawy ze skargi A S.A. w B. na bezczynność Burmistrza Miasta P. w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2006 r. na poczet zaległości w podatku od nieruchomości za 2013 r. 1) stwierdza, że Burmistrz Miasta P. dopuścił się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2) zobowiązuje Burmistrza Miasta P. do zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2006 rok na poczet zaległości podatkowej skarżącej w podatku od nieruchomości lub zwrotu nadpłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi; 3) w pozostałym zakresie skargę oddala; 4) zasądza od Burmistrza Miasta P. na rzecz strony skarżącej kwotę 597 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/17

Postanowieniem z dnia [...] r., nr [...], Burmistrz Miasta P. zaliczył nadpłatę w podatku od nieruchomości za rok 2006 wraz z odsetkami za zwłokę w łącznej wysokości [...] zł na poczet zaległości A` S.A. w K. (dalej: A` S.A.) w podatku od nieruchomości rok 2013.

Powyższa nadpłata powstała w wyniku decyzji organu odwoławczego z dnia [...] r., którą uchylono decyzję Burmistrza Miasta P. z dnia [...] r, określającą wysokość zobowiązania A` S.A. w podatku od nieruchomości za 2006 r. w wysokości [...] zł i określono wysokość tego zobowiązania w kwocie [...] zł

Wskutek wniesionego zażalenia Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach postanowieniem z dnia [...] r., sprostowanym postanowieniem z dnia [...] r., uchyliło zaskarżone postanowienie z dnia [...] r. i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ. SKO wskazało, że decyzją z dnia [...] r. uchyliło decyzję Burmistrza Miasta P. z dnia [...] r. w sprawie określenia A` S.A. wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2006 r. i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia, a postępowanie w tej sprawie nie zostało zakończone. W konsekwencji w obrocie prawnym brak jest decyzji, na podstawie której ustalono zaległość podatkową, a tym samym zaliczenie nadpłaty na tę zaległość Kolegium uznało za przedwczesne.

Postanowieniami z dnia [...] r., [...] r., [...] r., [...] r. skierowanymi do A S.A. w B. (dalej A S.A.) organ podatkowy zawiadamiał, że nie jest możliwe załatwienie sprawy w terminie, wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy. Jako przyczynę każdorazowo podano konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Jednocześnie postanowieniem z dnia [...] r. organ podatkowy wyznaczył stronie siedmiodniowy termin do zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia sią w sprawie zebranego materiału dowodowego.

Postanowieniami z dnia [...] r., [...] r., [...] r., [...] r. skierowanymi do A S.A. organ podatkowy zawiadamiał, że nie jest możliwe załatwienie sprawy w terminie, wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy. Jako przyczynę każdorazowo podano konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Wobec niezałatwienia sprawy w terminie A S.A. wniosła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach ponaglenie.

Postanowieniem z dnia [...] r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach uznało ponaglenie za nieuzasadnione. Kolegium wskazało, że uchylając uprzednio wydane postanowienie o zaliczeniu nadpłaty wskazało, że brak jest w obrocie prawnym decyzji ustalającej zaległość podatkową, a tym samym uchylenie postanowienia wywarło wpływ na czynność materialno-techniczną, jaką było zarachowanie nadpłaty. W konsekwencji, jeśli organ nadal nie dokonał ponownego zarachowania nadpłaty, to nie ma podstaw do wydawania w tym przedmiocie postanowienia o zarachowaniu nadpłaty.

Jednocześnie, w ocenie Kolegium, ponaglenie nie przysługuje na tego typu czynność.

Strona 1/17