Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. w S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług za sierpień 2016 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Agata Ćwik-Bury (spr.), Sędzia WSA Dorota Kozłowska, Asesor WSA Katarzyna Stuła-Marcela, , po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 13 października 2020 r. sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług za sierpień 2016 r. oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/9

1. Przedmiotem skargi jest przewlekłość postępowania prowadzonego przez Naczelnika [...] Urzędu Celno - Skarbowego w K. (dalej: Naczelnik) w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za sierpień 2016 r. wniesiona przez A Sp. z o.o. z/s w S. (dalej: skarżąca, Spółka).

2. Postępowanie przed organami podatkowymi.

2.1. Postanowieniem Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. (dalej: Dyrektor UKS) z dnia [...] roku, nr [...] wszczęto postępowanie kontrolne wobec skarżącej w przedmiocie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za miesiąc sierpień 2016 roku. Postanowienie to doręczono stronie w dniu [...] roku. Termin załatwienia sprawy pozostawał kilkukrotnie przedłużany, obecnie na mocy postanowienia Naczelnika z dnia [...] roku, nr [...] do dnia 12 sierpnia 2020 roku. Organ podatkowy prowadzi nadto względem skarżącej trzy inne postępowania o nr [...], nr [...] oraz nr [...] za miesiące wrzesień, październik, listopad i grudzień 2016 roku.

2.2. Pismem z dnia 29 stycznia 2020 roku, które wpłynęło do organu podatkowego 12 lutego 2020 roku, skarżąca Spółka wniosła ponaglenie na prowadzenie postępowania dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

2.3. Postanowieniem z dnia [...] roku Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (dalej: Dyrektor) uznał wniesione ponaglenie za nieuzasadnione. Organ wyższego stopnia wskazał, że wobec skarżącej prowadzone są postępowania kontrolne również za kolejne okresy rozliczeniowe, które mają wpływ na ustalenia w sprawie podatku od towarów i usług za miesiąc sierpień 2016 roku.

3. Postępowanie przed Sądem pierwszej instancji.

3.1. Na przewlekłość postępowania organu podatkowego Spółka reprezentowana przez pełnomocnika - adwokata, wniosła skargę, składając na podstawie art. 149 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2325, dalej: p.p.s.a. wniosek o stwierdzenie, że w postępowaniu prowadzonym przez Naczelnika nastąpiła przewlekłość postępowania z rażącym naruszeniem prawa, zobowiązanie organu pierwszej instancji do niezwłocznego wydania rozstrzygnięcia w określonym terminie wskazanym w orzeczeniu rozpoznającym niniejszą skargę, przyznanie od organu na rzecz skarżącej sumy pieniężnej w kwocie [...] zł (słownie: [...] złotych), zasądzenie od organu na rzecz skarżącej kosztów postępowania wywołanych skargą, w tym kosztów zastępstwa według norm przepisanych.

W treści uzasadnienia skargi pełnomocnik skarżącej podniósł, iż w sprawie wystąpiło uporczywe, wielomiesięczne łamanie zasady praworządności na skutek ignorowania przepisów ordynacji podatkowej, co doprowadziło stronę do pozbawienia gwarancji procesowej jaką jest rozstrzygnięcie sprawy w drodze decyzji podatkowej, a to w konsekwencji stanowi rażące naruszenie prawa przez organ podatkowy. Zdaniem skarżącej przekroczenie terminów w sprawie jest znaczne i niezaprzeczalne. W tym zakresie organ podatkowy pominął zasadę szybkości postępowania oraz rozsądną koncentrację materiału dowodowego. Odnosząc się do argumentacji organu wyższego stopnia, skarżąca zaznaczyła, iż pozostaje ona wadliwa, bowiem uznając takie stanowisko należałoby dojść do konkluzji, że pomimo, iż postępowanie kontrolne dotyczy wyłącznie sierpnia 2016 roku, uzasadnione jest podejmowanie czynności wyjaśniających obejmujących niemal cały rok 2016, co uniemożliwi jego zakończenie. Powyższe, zgodnie z uzasadnieniem skargi, dowodzi nieprawidłowości dotyczących właściwej koncentracji materiału dowodowego.

Strona 1/9