Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta P. w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2003 r. na poczet zaległości w podatku od nieruchomości za lata 2011, 2013 i 2016
Uzasadnienie strona 2/16

Decyzją z dnia [...] r., nr [...], organ podatkowy umorzył postępowanie w sprawie zaliczenia nadpłaty wraz z odsetkami za 2003 r. na poczet zaległości w podatku od nieruchomości za poszczególne okresy 2011, 2013 i 2016 r. z uwagi na jego bezprzedmiotowość. W uzasadnieniu wskazał, że A S.A. nie jest następcą prawnym A’ S.A., a tym samym nie ma do niej zastosowania art. 93c oraz 102 § 3 Ordynacji podatkowej. Powyższa decyzja została skierowana do A S.A.

W wyniku wniesionego odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach decyzją z dnia [...] r., nr [...] uchyliło powyższą decyzję i przekazało sprawę organowi podatkowemu do ponownego rozpatrzenia. W uzasadnieniu Kolegium wskazało, że nie ma wątpliwości, iż A S.A. jest następcą prawnym A’ S.A., albowiem jako jedyna przejęła zorganizowaną część przedsiębiorstwa polegającą m.in. na zagospodarowaniu mienia, w szczególności nieruchomości oraz uprawnień i zobowiązań A’ S.A. związanych z prowadzoną wcześniej działalnością w zakresie wydobycia węgla kamiennego. Tym samym, w ocenie Kolegium, A S.A. na podstawie art. 93c Ordynacji podatkowej jest następcą prawnym w pełnym zakresie w postępowaniach dotyczących zobowiązań i nadpłat w podatku od nieruchomości za okres przed podziałem A’ S.A. Zaznaczyło przy tym, że nie można wywodzić skutków prawnych z braku wskazania w załączniku do planu podziału aktywów związanych z nadpłatą, albowiem z planu podziału wynika jednoznacznie, że w załączniku wymienione zostają jedynie najistotniejsze aktywa i pasywa przypisane Spółce przejmującej. Jednocześnie wskazało, że nadpłata powinna zostać zarachowana na poczet zobowiązań lub zwrócona zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Postanowieniami z dnia [...] r. i [...] r. skierowanymi do A S.A. organ podatkowy zawiadamiał, że nie jest możliwe załatwienie sprawy w terminie wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy. Jako przyczynę każdorazowo podano konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Wobec niezałatwienia sprawy w terminie A S.A. wniosła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach ponaglenie.

Postanowieniem z dnia [...] r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach uznało ponaglenie A S.A. w B. za nieuzasadnione. W ocenie Kolegium uchylenie decyzji i postanowienia wydanych w niniejszej sprawie wywarło wpływ na czynność materialno-techniczną, jaką było zarachowanie nadpłaty. Jednocześnie, w ocenie Kolegium, ponaglenie nie przysługuje na tego typu czynność. W odniesieniu do braku wydania postanowienia w przedmiocie zaliczenia nadpłaty Kolegium uznało ponaglenie za przedwczesne wskazując, że pomiędzy stronami powstał spór co do oprocentowania nadpłaty, który to spór winien znaleźć odzwierciedlenie w decyzji wydanej w oparciu o art. 78 § 1-5 O.p., co wynika z treści art. 76 § 1 tej ustawy.

Postanowieniem z dnia [...] r. skierowanym do A S.A. organ podatkowy zawiadomił, że nie jest możliwe załatwienie sprawy w terminie wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy. Jako przyczynę podano konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Strona 2/16