Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta P. w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2003 r. na poczet zaległości w podatku od nieruchomości za lata 2011, 2013 i 2016
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bożena Pindel, Asesor WSA Katarzyna Stuła-Marcela, Sędzia WSA Anna Tyszkiewicz-Ziętek (spr.), po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 17 lutego 2020 r. sprawy ze skargi A S.A. w B. na bezczynność Burmistrza Miasta P. w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2003 r. na poczet zaległości w podatku od nieruchomości za lata 2011, 2013 i 2016 1) stwierdza, że Burmistrz Miasta P. dopuścił się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2) zobowiązuje Burmistrza Miasta P. do zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2003 rok na poczet zaległości podatkowej skarżącej w podatku od nieruchomości lub zwrotu nadpłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi; 3) w pozostałym zakresie skargę oddala; 4) zasądza od Burmistrza Miasta P. na rzecz strony skarżącej kwotę 597 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/16

Postanowieniem z dnia [...] r. nr [...], Burmistrz Miasta P. (alej: Burmistrz, organ I instancji) zaliczył nadpłatę w podatku od nieruchomości za rok 2003 wraz z odsetkami za zwłokę w łącznej wysokości [...] zł na poczet zaległości A’ S.A. w K. (dalej: A’ S.A.) w podatku od nieruchomości za lata 2011, 2013 i 2016 r.

Powyższa nadpłata powstała wskutek uchylenia przez organ odwoławczy decyzji Burmistrza Miasta P. nr [...] z dnia [...] r. w sprawie określenia A’ S.A. wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2003 r. w kwocie [...] zł i wydania przez Burmistrza Miasta P. w dniu [...] r. ponownej decyzji określającej Spółce wysokość zobowiązania w tym podatku w kwocie [...] zł.

Wskutek wniesionego zażalenia Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach postanowieniem z dnia [...] r. uchyliło zaskarżone postanowienie z dnia [...] r. o zaliczeniu nadpłaty i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ, wskazując, że organ podatkowy winien ustalić, czy następca prawny A’ S.A. lub inne podmioty są uprawnione do zarachowania na ich rzecz nadpłaty stosownie do posiadanych przez nich zobowiązań. Powyższe było konsekwencją ustalenia, iż w dniu [...] r. A’ S.A. została wykreślona z KRS na skutek podziału na trzy spółki. Kolegium ustaliło, że następcą uniwersalnym częściowym stała się A S.A. w B.. (dalej: A S.A.)

Decyzją z dnia [...] r. Burmistrz umorzył postępowanie w sprawie zaliczenia z urzędu nadpłaty wraz z odsetkami w łącznej kwocie [...] zł na poczet zaległości w podatku od nieruchomości za poszczególne lata 2011, 2013 i 2016 z uwagi na jego bezprzedmiotowość wynikającą z nieusuwalnego braku podmiotu uprawnionego do otrzymania tej nadpłaty. Organ I instancji stwierdził bowiem, że A S.A. przejęła zorganizowaną część przedsiębiorstwa A’ S.A., w której skład nie wchodziły budowle w podziemnych wyrobiskach. Wskutek podziału A’ S.A. wygasły zatem wszelkie prawa związane z nadpłatami w podatku od nieruchomości za lata do 2016 r. związane z opodatkowaniem tych budowli.

Postanowieniami z dnia [...] r., [...] r. oraz z dnia [...] r. skierowanymi do A S.A. organ podatkowy zawiadamiał, że nie jest możliwe załatwienie sprawy w terminie, wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy. Jako przyczynę każdorazowo podano konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Wobec wniesionego przez A S.A. ponaglenia na niezałatwienie sprawy nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2003 r. postanowieniem z dnia [...] r. nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach uznało ponaglenie za uzasadnione, wyznaczyło organowi podatkowemu dodatkowy termin załatwienia sprawy, tj. do dnia 15 lipca 2018 r., zarządziło wyjaśnienie przyczyn i ustalenia osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie oraz stwierdziło, że niezałatwienie sprawy w terminie nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

Strona 1/16