Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r. od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sędziowie Sędzia WSA Daria Gawlak-Nowakowska (sprawozdawca), Sędzia WSA Maria Tkacz - Rutkowska, Katarzyna Radom, , po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 lipca 2021 r. sprawy ze skargi K. K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu z dnia 9 września 2020 r., nr 0201-IOD2.4102.40.2020 w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r. od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych oddala skargę w całości.

Uzasadnienie strona 1/16

Przedmiotem skargi jest decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu z 9 września 2020 r., nr 0201-IOD2.4102.40.2020 utrzymująca w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. z 23 czerwca 2020 r., nr 0232-SPV.4102.59.2019.9 określającą K. K. (dalej: Strona, Skarżący, Podatnik) zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r. w wysokości 52.629 zł od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Jak wynika z akt sprawy Skarżący w dniu 3 listopada 2014 r. sprzedał swój udział w wysokości 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu nr [...] (inne tereny zabudowane) i nr [...] (tereny przemysłowe) położnych w L. przy ul. [...] o łącznej powierzchni [...] ha oraz stanowiących odrębną nieruchomość budynków znajdujących się na tych działkach na podstawie aktu notarialnego rep. [...] nr [...]. Cena sprzedaży została ustalona na kwotę 2.072.940 zł, tj. po 690.980zł dla każdego z 3 sprzedających. Przedmiotowy udział Podatnik nabył po zmarłej [...] 2010 r. matce S. K. Z postanowienia Sądu Rejonowego dla W.- F. z 18 stycznia 2011 r., sygn. akt [...] w sprawie stwierdzenia nabycia spadku wynika, że spadek po S. K. nabyli: Skarżący (syn), córka oraz wnuczka w udziałach wynoszących po 1/3 części spadku każdy z nich, wszyscy z dobrodziejstwem inwentarza.

W dniu 17 kwietnia 2015 r. Skarżący złożył zeznanie PIT-39, w którym wykazał przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w kwocie 690.986 zł, koszty uzyskania przychodu - 421.492,65 zł oraz kwotę dochodu zwolnionego z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: u.p.d.o.f.) w wysokości 269.493,35 zł. Należny podatek dochodowy z tej transakcji wykazał w kwocie 0 zł.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Z. po przeprowadzeniu czynności sprawdzających wszczął postępowanie podatkowe wobec Strony w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r. od dochodu osiągniętego z tytułu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych. Na podstawie zebranych dokumentów organ stwierdził, że podatnik uzyskał przychód z odpłatnego zbycia przed upływem 5 lat nieruchomości i praw majątkowych w wysokości 690.980 zł. Nieruchomość ta stanowiła jego majątek odrębny. Koszty uzyskania przychodu wskazane w art. 22 ust. 6c i 6d u.p.d.o.f. nie wystąpiły, gdyż nieruchomość i prawa majątkowe będące przedmiotem sprzedaży podatnik nabył w drodze spadku. Wobec podatnika zastosowano zwolnienie z opodatkowania od podatku od spadków i darowizn, o którym mowa w art. 4a ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm., dalej: u.p.s.d.). Podatnik nie poniósł także żadnych kosztów odpłatnego zbycia - koszty te poniósł kupujący zgodnie z zapisami § 9 aktu notarialnego, ponadto Podatnik nie przedłożył żadnych innych dokumentów potwierdzających aby poniósł jakiekolwiek inne koszty związane z tą transakcją.

Strona 1/16