Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w L. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od lutego do grudnia 1995 r.
Tezy

Przepis art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ w latach 1995-2000 nie stanowił dla urzędu skarbowego podstawy prawnej do określania różnicy podatku, o której mowa w art. 21 ust. 1 tej ustawy.

Od 1 stycznia 1997 r. podstawę określenia tej różnicy stanowił dla urzędu skarbowego art. 27 ust. 6 ustawy, w razie spełnienia jego przesłanek, za wyjątkiem przypadku gdy podatnikiem jest osoba fizyczna, do której przepis ten nie znajduje zastosowania z uwagi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 1998 r., K 17/97 /OTK 1998 nr 3 poz. 30/.

Dopiero od 1 stycznia 2001 r., po nowelizacji art. 10 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, przepis ten stanowi podstawę określenia w decyzji przez urząd skarbowy lub inspektora kontroli skarbowej różnicy podatku, o której mowa w art. 21 ust. 1 tej ustawy w innej wysokości niż wynikającej z deklaracji podatkowej podatnika.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2001 r. sprawy ze skargi Antoniego G. na decyzję Izby Skarbowej w L. z dnia 3 września 1998 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od lutego do grudnia 1995 r. - stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji Urzędu Skarbowego w L. z dnia 14 lipca 1998 r. (...), (...).

Uzasadnienie strona 1/7

Przedmiotem skargi Antoniego G. jest decyzja Izby Skarbowej w L. z dnia 3 września 1998 r. (...), którą utrzymano w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w L. z dnia 14 lipca 1998 r. (...) w sprawie uchylenia w całości decyzji tego Urzędu z dnia 25 sierpnia 1995 r. (...) w zakresie podatku od towarów i usług za czerwiec 1995 r. i określenia za okres od lutego do grudnia 1995 r. za:

1/ luty, kwiecień, lipiec, sierpień, październik, listopad i grudzień - kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc,

2/ marzec, maj i wrzesień - kwoty zobowiązania podatkowego,

3/ czerwiec - kwoty zwrotu różnicy podatku oraz dodatkowego zobowiązania podatkowego w kwocie 3.150 zł.

W swojej decyzji organ odwoławczy stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego przez Urząd Skarbowy w L. postępowania podatkowego w związku z wniesionym przez skarżącego żądaniem skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług za rok 1995 r. ujawniono nowe istotne dla sprawy okoliczności, które nie były znane organowi podatkowemu wydającemu decyzję za miesiąc czerwiec 1995 r. z dnia 25.08.1995 r. (...). W związku z powyższym Urząd Skarbowy w L. postanowieniem (...) z dnia 20.01.1998 r. wznowił postępowanie podatkowe za ww. okres, które wykazało następujące nieprawidłowości:

- obniżono za okres od miesiąca marca do miesiąca grudnia 1995 r. podatek należny o podatek naliczony z tytułu kosztów leasingu koparki gąsienicowej "Waryński", wskazując na fakt, iż w momencie zawierania umowy leasingu tj. 13.03.1995 r. Antoni G. był właścicielem przedmiotowej koparki, którą dopiero sprzedał 10.05.1995 r. Europejskiemu Funduszowi Leasingowemu /faktura VAT 5/95 na wartość netto 40.000 zł/, z którym podpisał ww. umowę. Następnie po ustaniu umowy ponownie kupił wymienioną koparkę /rachunek uproszczony Nr 6011090 z dnia 25.03.1996 r./ za znacznie niższą kwotę tj. 4000 zł, dlatego też Urząd Skarbowy nie uznał wymienionych wydatków za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, gdyż nie została spełniona dyspozycja par. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6.04.1993 r. w sprawie zaliczania przedmiotu umów najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych do składników majątku stron tych umów /Dz.U. nr 28 poz. 129/, wobec czego zgodnie z przepisami art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ odmówił prawa do odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu,

- obniżono za miesiące luty, kwiecień, maj i październik 1995 r. podatek należny VAT o podatek naliczony w kwocie 433,69 zł zawarty w rachunkach uproszczonych i dowodach dostaw, czym naruszono przepisy art. 25 ust. 1 pkt 4a wyżej cyt. ustawy o VAT,

- w deklaracji podatkowej dotyczącej rozliczenia za miesiąc kwiecień 1995 r. dokonano obniżenia podatku należnego o podatek naliczony o kwotę 134,43 zł wynikający z faktury VAT Nr 113/02/95 wystawionej i otrzymanej w dniu 27.02.1995 r., czym naruszono przepis art. 19 ust. 3 wzmiankowanej ustawy o VAT, który stanowi, iż obniżenie kwoty podatku należnego następuje w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę, albo w miesiącu następnym,

Strona 1/7