Skarga (...) Spółki Akcyjnej w W. na postanowienie Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie przyznania zwrotu wydatków i wynagrodzenia dozorcy zajętej ruchomości i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy w dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżone postanowienie, a także na podstawie art. 55 ust. 1 tej ustawy zasądził od Izby Skarbowej w (...) na rzecz skarżącego dziesięć złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
Tezy

Przy określaniu wynagrodzenia, o którym mowa w art. 102 par. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz.U. 1991 nr 36 poz. 161 ze zm./ należy uwzględniać zakres obowiązków przechowawcy /dozorcy/ i okoliczności towarzyszące przechowaniu, warunki sprawowania pieczy nad zajętą ruchomością oraz wielkość składowanego przedmiotu i powierzchnię niezbędną do jego składowania w sposób zapewniający jego właściwości.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi (...) Spółki Akcyjnej w W. na postanowienie Izby Skarbowej w (...) z dnia 6 listopada 1997 r. w przedmiocie przyznania zwrotu wydatków i wynagrodzenia dozorcy zajętej ruchomości i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy w dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżone postanowienie, a także na podstawie art. 55 ust. 1 tej ustawy zasądził od Izby Skarbowej w (...) na rzecz skarżącego dziesięć złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/7

Na mocy umowy najmu zawartej w dniu 26 lutego 1991 r. pomiędzy Zjednoczonymi Przedsiębiorstwami Rozrywkowymi Zakładem Widowisk Cyrkowych Cyrk Polski z siedzibą w J. a spółką z o.o. "G.", spółce tej został wynajęty namiot cyrkowy wraz z niezbędnym sprzętem i wozami cyrkowymi. Decyzją z dnia 18 kwietnia 1995 r. (...), Prezydent W. nakazał spółce z o.o. "G." przymusową rozbiórkę namiotu, ze względu na brak pozwolenia na budowę i użytkowanie tego namiotu. Wobec nie wywiązania się z nałożonego obowiązku przez spółkę z o.o. "G.", Prezydent W. postanowieniem o wykonaniu zastępczym z dnia 5 marca 1996 r., zlecił ZPR S.A., jako przedsiębiorstwu posiadającemu wieloletnią praktykę w rozstawianiu i składaniu takich obiektów jak namiot cyrkowy, nieodpłatną rozbiórkę tegoż namiotu, co ZPR S.A. uczyniły.

W dniu 9 maja 1995 roku Urząd Skarbowy W.-(...) w ramach postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec spółki z o.o. "G." (...), na podstawie art. 49 ustawy o zobowiązaniach podatkowych z dnia 19 grudnia 1980 r. /t.j. Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./, dokonał zajęcia ruchomości - namiotu cyrkowego, stojącego przy pl. G. we W., będącego własnością ZPR S.A. z siedzibą w W., pozostawiając go pod dozorem zobowiązanego.

W dniu 8 czerwca 1995 r. ZPR S.A. wystąpiły o wyłączenie spod egzekucji tej ruchomości stwierdzając, że stanowi ona jej własność. Proces o wyłączenie, w którym wniosku ZPR S.A. nie uwzględniono, zakończył się orzeczeniem Sądu Najwyższego w marcu 1997 r.

W dniu 4 kwietnia 1996 r. ZPR S.A. oświadczył Urzędowi Skarbowemu, że jest gotów przyjąć pod dozór przedmiotowy namiot. Jako możliwe miejsce do składowania wskazano magazyn w J. W dniu 10 kwietnia 1996 r. poborca skarbowy przekazał protokołem zajętą ruchomość ZPR S.A. pod dozór. W dniu 25 kwietnia 1996 r. przedmiotowy namiot został rozebrany, a następnie złożony w magazynie w J.

W związku z poniesionymi z tytułu sprawowania dozoru nad namiotem kosztami, ZPR S.A. pismem z dnia 19 grudnia 1996 r. zwróciły się do Urzędu Skarbowego W.-(...) o zwrot tych kosztów w kwocie 38.620,64 zł i przyznania stosownego wynagrodzenia w kwocie 156.600 zł.

Urząd Skarbowy postanowieniem z dnia 21 marca 1997 r., odmówił przyznania wnioskowanych przez ZPR S.A. kwot. Skarżący na owe postanowienie dnia 3 kwietnia 1997 roku złożył zażalenie do Izby Skarbowej we W. Izba Skarbowa we W. postanowieniem z dnia 16 maja 1997 r. (...), uchyliła w całości zaskarżone postanowienie i przekazała sprawę do ponownego rozpoznania przez organ I instancji, tj. Urząd Skarbowy W.-(...).

Urząd ten postanowieniem z dnia 17 lipca 1997 r. (...) przyznał dozorcy część żądanej kwoty stanowiącej wynagrodzenie za dozór przedmiotowej ruchomości tj. kwotę 14.054,40 zł, nie przyznając jednocześnie zwrotu wydatków koniecznych. Przyznaną kwotę wynagrodzenia ustalono na podstawie badania ofert firm świadczących usługi ochrony mienia. Odnośnie natomiast odmowy zwrotu poniesionych z tytułu dozoru wydatków Urząd stwierdził, że skoro z umowy najmu namiotu zawartej pomiędzy ZPR S.A. a spółką z o.o. "G." wynika, że koszty transportu namiotu związane z jego powrotem do właściciela miał pokryć najemca tzn. spółka "G.", dozorca od niej powinien dochodzić roszczeń w tym zakresie.

Strona 1/7