Tezy

Reguła 2/a/ ORINS nie może być stosowana łącznie wobec dwóch lub więcej podmiotów dokonujących obrotu towarowego z zagranicą, odrębnie na własny rachunek i we własnym imieniu, towarem stanowiącym jedynie element całości, choćby części, którymi dysponuje każdy z tych podmiotów, miały razem charakter komplementarny, pozwalający pod względem technicznym zmontować cały wyrób, bowiem część całości, z istoty swej, z osobna nie odpowiada cechom tej reguły.

Sentencja

uchyla zaskarżoną decyzję Prezesa Głównego Urzędu ceł i poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu celnego w L.

Uzasadnienie strona 1/5

W listopadzie 1995 r. na przejściu granicznym w S. pani H.H. zgłosiła do odprawy, celnej używany silnik do samochodu osobowego marki Audi, kompletny ze skrzynią biegów oraz zawieszenie przednie i tylne, natomiast pani J.M. zgłosiła do odprawy celnej w tym samym dniu niekompletne nadwozie do samochodu osobowego marki Audi. Powyższe towary zostały odprawione według dwóch dowodów odpraw celnych. w ramach których wydano decyzje o dopuszczeniu ich do obrotu na polskim obszarze celnym.

W grudniu 1995 r. na mocy umowy, darowizny pani J.M. stała się właścicielką silnika oraz osi tylnej i przedniej do samochodu marki Audi, przywiezionych z zagranicy przez panią H.H. i wykorzystała te części do złożenia samochodu osobowego, który w styczniu 1996 r. został zarejestrowany jako składak. W związku z powyższym, Dyrektor Urzędu Celnego w L. wznowił w sierpniu 1996 r. postępowanie zakończone obydwoma wyżej wymienionymi decyzjami zawartymi w dowodach odpraw celnych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania organ I instancji ustalił, że przedmiotem importu przez J.M. i H.H. był samochód w stanie rozmontowanym /nie zmontowanym/ i wydał decyzję, w której zaklasyfikował sprowadzone przez nie towary jako samochód marki Audi w stanie rozmontowanym /nie zmontowanym/, zgodnie z taryfą celną obowiązującą w dniu dokonania zgłoszenia celnego towarów i od tego towaru wymierzył należności celne.

W odwołaniach od decyzji Dyrektora Urzędu celnego pełnomocnik stron stwierdził, że przytoczone przez organ I instancji okoliczności nie mogły stanowić podstawy do wznowienia postępowania, ponieważ dopuszczone do obrotu na polskim obszarze celnym towary zostały zgłoszone do odprawy przez dwie różne osoby.

W październiku 1996 r. Prezes Głównego Urzędu Ceł utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu stwierdzono, że obowiązująca Taryfa celna przejęła w całości nazewnictwo i pełne zasady interpretacji Scalonej Nomenklatury określania towarów, wprowadzonego w życie stosowną konwencją. Zgodnie z Regułą 2/a/, wyroby niekompletne oraz wyroby znajdujące się w stanie nie zmontowanym lub zdemontowanym klasyfikuje się do pozycji obejmującej wyrób kompletny. Ponieważ w listopadzie i999 r. zostały zgłoszone do odprawy części pojazdu stanowiące samochód Audi w stanie rozmontowanym /nie zmontowanym/ o jednym numerze nadwozia, zasadnym zdaniem Prezesa GUC stało się zaklasyfikowanie go według kodu PCN 8703 23 90 9, ponieważ jak ustalono w postępowaniu wyjaśniającym sporny pojazd został sprowadzony do Polski w stanie rozmontowanym i zgłoszony do odprawy celnej w dwóch partiach w celu ominięcia cła.

O tym, że importowane części stanowią samochód rozmontowany na czas transportu, świadczy zarówno niemiecki dokument Fahrzeugbrief, jak i oświadczenie pani J.M. przedłożone w Urzędzie Gminy podczas składania dokumentów rejestracyjnych. Zdaniem Prezesa GUC, zgłoszenie tego samego dnia kompletnego samochodu w stanie rozmontowanym /nie zmontowanym/ jako części pojazdu przez dwie osoby fizyczne, wskazuje na chęć świadomego wprowadzenia w błąd organu celnego i obejście obowiązujących przepisów. Przedmiotowy samochód nie przestał nim być tylko dlatego, że w celu uniknięcia zapłacenia cła w przewidzianej wysokości został rozłożony na części i zgłoszony do odprawy celnej przez dwie osoby.

Strona 1/5