Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 1993
Tezy

Dopłaty waloryzacyjne z tytułu umowy pożyczki nie stanowią "innego źródła " przychodów w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, nie są również przychodami z kapitałów pieniężnych /art. 17 cyt. ustawy/.

Dopłaty te nie stanowią więc dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny (...) po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 1997 r. sprawy ze skargi Wojciecha M. na decyzję Izby Skarbowej w W z dnia 22 lipca 1996 r. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 1993 - uchylił decyzję zaskarżoną oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w W. z dnia 4 kwietnia 1996 r. oraz decyzję tego Urzędu z dnia 26 czerwca 1995 r.; (...).

Uzasadnienie strona 1/3

Decyzją z dnia 26 czerwca 1995 r. Urząd Skarbowy w W. określił Wojciechowi M. podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 1993 w kwocie 280.787.000 starych złotych, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w formie Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego w W. oraz z wynagrodzenia za pracę. Następnie po wniesieniu odwołania przez podatnika Izba Skarbowa w W. przekazała sprawę organowi I instancji w trybie art. 174 Kpa do dokonania wymiaru uzupełniającego. Decyzją z dnia 21 listopada 1995 r. Urząd Skarbowy określił wysokość należnego podatku od osób fizycznych za rok 1993 na kwotę 298.328.000 zł, nie dokonując zmiany decyzji z dnia 26 czerwca 1995 r. Po wniesieniu odwołania Izba Skarbowa uchyliła decyzję z dnia 21 listopada 1995 r. jako wydaną w niewłaściwym trybie i przekazała sprawę organowi I instancji do wymiaru uzupełniającego. Decyzją z dnia 4 kwietnia 1996 r. Urząd Skarbowy określił podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 298.328.000 zł, uzupełniając w niezbędnym zakresie swoją decyzję z dnia 26 czerwca 1995 r.

Odwołując się od tej decyzji Wojciech M. domagał się jej uchylenia w całości i umorzenia postępowania z powołaniem na zarzuty odwołania z dnia 13 lipca 1995 r., w którym podnosił naruszenie prawa materialnego oraz sprzeczność ustaleń faktycznych z treścią materiału dowodowego sprawy.

Izba Skarbowa w W. decyzją z dnia 22 lipca 1996 r. utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego z dnia 26 czerwca 1995 r. oraz z dnia 4 kwietnia 1996 r. Wskazano, że Wojciech M. uzyskał w roku 1993 dochód w kwocie 796.580.000 zł jako sumę dochodów z poszczególnych źródeł przychodów. W tym - dochód z działalności gospodarczej przyjęto zgodnie z przepisem art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416/, w kwocie 78.748.840 zł, powiększając dochód wykazany o kwotę 76.796.840 zł z tytułu wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów. Dochód z umowy o pracę w Spółce z ograniczona odpowiedzialnością przyjęto w kwocie 80.998.000 zł. Ponadto przyjęto dochód w kwocie 773.928.800 zł jako dochód uzyskany z waloryzacji pożyczki udzielonej przez Wojciecha M. Spółce, kwalifikując ten dochód jako uzyskany z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 powołanej ustawy.

Organ odwoławczy uznał za nietrafny zarzut strony, że doszło do naruszenia prawa materialnego przez przyjęcie stanowiska, iż waloryzacja pożyczki stanowi przychód w rozumieniu powołanego przepisu, jak również, że z tytułu waloryzacji podatnik otrzymał jedynie 383.928.880 zł. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wprowadziły bezpośredniej waloryzacji świadczeń pieniężnych, wobec czego interesy strony w stosunkach zobowiązaniowych dla celów podatkowych wyrażane są według zasady nominalizmu. Zmiana siły nabywczej pieniądza mieści się w zakresie normalnego ryzyka kontraktowego; jeżeli zatem strony umowy zastosują waloryzację świadczenia pieniężnego, to w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wierzyciel uzyskuje przychód w wysokości kwoty zastosowanej waloryzacji. Wysokość kwoty otrzymanej z tego tytułu przez Wojciecha M. ustalono na podstawie dokumentacji księgowej prowadzonej przez Spółkę.

Strona 1/3