Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektor Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r.
Uzasadnienie strona 6/6

Przywołany przez skarżącego art. 21 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nie może wpływać na zmianę zaprezentowanego wyżej stanowiska. Odnosi się regulacja zawarta w tym artykule wyłącznie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym, o ubezpieczeniu zdrowotnym, o emeryturach i rentach, a także w przepisach, które uzależniają uprawnienia od dochodu rodziny. Jedynie w tych sytuacjach ilekroć jest mowa o zasiłku chorobowym, należy przez to rozumieć również świadczenie rehabilitacyjne. W żaden zaś sposób nie da się odnieść tejże regulacji na grunt przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podobnie ilekroć jest mowa o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego przez co rozumie się zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne to zgodnie z art. 6 ust. 13 a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20 grudnia 1990r. /Dz.U. Nr 7 poz. 25 z 1998r. tj./ tak rozumiane świadczenie z ubezpieczenia społecznego odnosi się wyłącznie do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Reasumując skoro wolne od opodatkowania są wyłącznie wypłacone w przedmiotowej sprawie kwoty pieniężne z tytułu zasiłku chorobowego, zaś zwolnieniem przedmiotowym nie objęto świadczeń rehabilitacyjnych zasadnie organy podatkowe odmówiły skarżącym stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym z tytułu uiszczonego podatku od wypłaconych w formie pieniężnej świadczeń rehabilitacyjnych.

W aspekcie podnoszonej przez skarżącego argumentacji należy wskazać, iż przepis art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm./ w sprawie nie ma zastosowania jako że dotyczy on zwolnienia od opodatkowania dochodu uzyskanego przez osobę prawną jaką jest rolnicza spółdzielnia produkcyjna.

W sprawie nie ma również zastosowania art. 33 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi, iż nakłada on na rolnicze spółdzielnie produkcyjne jako płatników obowiązek pobierania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od dokonywanych na rzecz członków spółdzielni wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych /.../, a także uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Reguluje sposób obliczania zaliczek oraz określa warunki od których wystąpienia nie potrąca się w roku podatkowym zaliczek na podatek dochodowy.

W rozpatrywanej sprawie przedmiotem rozstrzygnięcia zaskarżoną decyzją nie jest kwestia wysokości zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych skarżącemu świadczeń rehabilitacyjnych a wyłącznie stwierdzenie, iż podatnicy nie dokonali nadpłaty podatku dochodowego od wypłaconych świadczeń rehabilitacyjnych jako że tego rodzaju dochód nie został objęty zwolnieniem od opodatkowania.

Marginesowo należy podnieść, iż stanowisko RSP "J." zawarte w piśmie z dnia 2 października 2006r. jest poglądem autora pisma i nie wpływa na prawidłowe stanowisko organów podatkowych wyrażone w zaskarżonej decyzji.

Mając powyższe na uwadze należało skargę jako bezzasadną oddalić zgodnie z art. 151 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 6/6