Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektor Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r.
Uzasadnienie strona 2/6

Naczelnik Urzędu Skarbowego W S. decyzją z dnia [...] Nr [...] stwierdził nadpłatę w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005r. w kwocie 3.828,60 zł, odmawiając zaś stwierdzenia nadpłaty w pozostałej części. Uznał organ I instancji iż stosowanie do art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów, wymienionych w art. 21,52,52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W katalogu zwolnień przedmiotowych w art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znajduje się zapis, że wolne od podatku dochodowego są zasiłki chorobowe wypłacane na podstawie odrębnych przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ubezpieczeniu społecznym członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej (...), w części odpowiadającej udziałowi dochodu z tytułu działalności rolniczej, z wyjątkiem polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolniczej (...). Z literalnego brzmienia powołanego art. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że spośród zasiłków z ubezpieczenia społecznego wypłaconych członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych ustawodawca wyłączył ze źródeł podlegających opodatkowaniu jedynie zasiłki chorobowe. Natomiast dochód w postaci świadczenia rehabilitacyjnego nie został zwolniony przez ustawodawcę z opodatkowania.

Zdaniem organu I instancji w świetle przywołanej regulacji prawnej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego w postaci świadczenia rehabilitacyjnego w kwocie 4.590, 96 zł wypłaconego w 2005r. przez organ rentowy stanowią dochód do opodatkowania, gdyż tego rodzaju świadczenie nie mieści się w katalogu zwolnień wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast objęty zwolnieniem jest wypłacony podatnikowi zasiłek chorobowy stąd uznał organ za zasadne uznać nadpłatę przez podatników podatku dochodowego w kwocie 3.828,60 zł, odmawiając stwierdzenia nadpłaty podatku w pozostałej żądanej kwocie tj. uiszczonego podatku od wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego.

Powyższe rozstrzygnięcie zaskarżyli do organu II instancji podatnicy zarzucając naruszenie prawa materialnego a to art. 17 ust. 1 pkt 4 e i 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 21 ust. 1 pkt 65 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 6 pkt 13a, 14 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin i art. 21 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przez błędną ich wykładnię.

Powołując się na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie opodatkowania i zwolnienia z podatku działalności rolniczej prowadzonej przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne podatnicy uznają, że wypłacony zasiłek chorobowy jak i świadczenie rehabilitacyjne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Organ odwoławczy po ponownym rozpatrzeniu sprawy decyzją z dnia [...] Nr [...] utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Strona 2/6