Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektor Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jadwiga Danuta Mróz, Sędziowie Sędzia NSA Halina Betta (spr.), Asesor WSA Katarzyna Borońska, Protokolant Ewelina Bedyńska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 22 stycznia 2008 r. sprawy ze skargi A. i B. B. na decyzję Dyrektor Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/6

Skarżący A. i B. B. wnioskiem skierowanym do Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z dnia 24 kwietnia 2006r. zwrócili się o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005r. w kwocie 4.701,00 zł. Wraz z wnioskiem złożyli korektę zeznania podatkowego za rozpatrywany rok podatkowy. We wniosku skarżący podali, iż ich zdaniem niesłusznie zostały opodatkowane świadczenia z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez ZUS /Oddział w W.

Z poczynionych w sprawie ustaleń wynika, że skarżący B. B. uchwałą nr 3 Walnego Zgromadzenia Członków Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej "J." w B. z dnia 30 grudnia 2004r. został wykluczony z grona jej członków. W okresie od 31 grudnia 2004r. do 4 listopada 2005r. podatnik przebywał na zwolnieniu lekarskim. Z uwagi iż z dniem 30 grudnia 2004r. ustał obowiązek spółdzielni jako płatnika składek ZUS na rzecz skarżącego, wypłaty przedmiotowych świadczeń z tytułu niezdolności do pracy skarżącego zgodnie z art. 61ust.1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636 z późn. zm.) dokonał ZUS Oddział w W. Zgodnie z przywołaną regulacją prawną ZUS ustala uprawnienia i dokonuje wypłaty świadczeń między innymi osobom uprawnionym za okres po ustaniu ubezpieczenia. Wobec powyższego organ rentowy dokonał wypłaty na rzecz skarżącego w okresie od 31 grudnia 2004r. do 25 maja 2005r. zasiłku chorobowego w wysokości 20.149, 11 zł, a następnie od 26 września 2005r. do 4 listopada 2005r. świadczenia rehabilitacyjnego w wysokości 4.590,96 zł. Świadczenia powyższe zostały opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Pobrano zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 3.828,70 zł od zasiłku chorobowego i 872,30zł od świadczenia rehabilitacyjnego.

Prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w S. z dnia [...] sygn. akt [...] została uchylona uchwała Walnego Zgromadzenia Członków RSP "J." w B. i skarżący został przywrócony w prawach członka w/w Spółdzielni.

W powyższej sytuacji ZUS Oddział w W. zobowiązał Spółdzielnię do dokonania na rzecz podatnika wypłaty wyrównania świadczeń z ubezpieczenia społecznego, które miało stanowić różnicę pomiędzy kwotą świadczenia faktycznie przysługującego podatnikowi, a kwotą świadczeń wypłaconych przez ZUS. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna dokonała wypłaty w/w wyrównania w dniu 3 marca 2006r.

Zdaniem strony uzyskany w 2005r. dochód w postaci świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatnik uznał, że skoro na mocy wyroku Sądu został przywrócony w prawach członka spółdzielni to z uwagi że jego dochód jako członka spółdzielni nie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym to takiemu samemu zwolnieniu podlegał wypłacony mu przez organ rentowy zasiłek z ubezpieczenia społecznego tj. zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne.

Strona 1/6