Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Iwona Kosińska (spr.) Sędziowie WSA Elżbieta Sobielarska WSA Przemysław Żmich Protokolant referent stażysta Agnieszka Stefańska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 października 2019 r. sprawy ze skargi [...] na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] lutego 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6281 Regulacje spraw majątkowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie strona 1/7

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia [...] lutego 2019 r. nr [...], po rozpatrzeniu wniosku [...] o ponowne rozpatrzenie sprawy, utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] grudnia 2018 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] listopada 2008 r. stwierdzającą nabycie przez Parafię prawa własności nieruchomości położonej w [...].

Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że Wojewoda [...] decyzją z dnia [...] listopada 2008 r., na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. z 2018 r. Dz. U. poz. 380), stwierdził nabycie przez Parafię Katolicką pod wezwaniem św. [...] prawa własności nieruchomości położonej w [...] przy ul. [...], oznaczonej jako działka ewidencyjna nr [...] o powierzchni [...]. W uzasadnieniu wyżej wymienionej decyzji podniesiono, że na przedmiotowej nieruchomości znajduje się dom parafialny.

Wnioskiem z dnia [...] grudnia 2013 r. [...], będący następcą prawnych swojego ojca [...], wystąpił o stwierdzenie, na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 kpa, nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] listopada 2008 r. Jak wynika z akt sprawy, rodzice skarżącego aktem notarialnym z dnia 19 grudnia 1975 r. sprzedali sporną nieruchomość Skarbowi Państwa w trybie art. 6 ustawy z dnia 12 marca 1985 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (t.j. z 1974 r. Dz. U. Nr 10, poz. 64). Zdaniem skarżącego sporna nieruchomość nie spełnia warunków określonych w art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, bowiem na spornej nieruchomości nie ma obiektu sakralnego, a budynek znajdujący się na tej nieruchomości w żaden sposób nie sąsiaduje z budynkiem kościoła, przy czym znaczna część budynku wykorzystywana jest na cele gospodarcze. W piśmie z dnia [...] maja 2014 r. skarżący podniósł, że sporna nieruchomość, pozostająca we władaniu Parafii w dniu wejścia w życie ustawy nie była zabudowana obiektem sakralnym, ani też nie była przeznaczona pod budowę takiego obiektu.

Po rozpoznaniu złożonego wniosku Minister Administracji i Cyfryzacji decyzją z dnia [...] marca 2015 r. stwierdził nieważność decyzji Wojewody [...] z dnia [...] listopada 2008 r. Organ nadzoru uznał, że decyzja Wojewody [...] rażąco narusza prawo, nie wskazując jakiemu obiektowi sakralnemu towarzyszy dom parafialny znajdujący się na spornej nieruchomości. Po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy organ nadzoru decyzją z dnia [...] maja 2015 r. utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] marca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 25 listopada 2015 r. sygn. akt I SA/Wa 1142/15 oddalił skargę Parafii. W wyniku skargi kasacyjnej Parafii Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 20 lutego 2018 r. sygn. akt I OSK 731/16 uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz decyzje Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia [...] maja 2015 r. oraz z dnia [...] marca 2015 r. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w budynku posadowionym na spornej nieruchomości znajduje się mieszkanie proboszcza Parafii, wikariuszy Parafii, sióstr zakonnych, biura Parafii, a uprzednio także sale katechetyczne. Budynek ten jest zatem obiektem towarzyszącym budynkowi kościoła Parafii i takiego charakteru budynku znajdującego się na spornej nieruchomości nie zmienia okoliczność, że sporna nieruchomość położona jest naprzeciw nieruchomości, na której znajduje się budynek kościoła. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego kaplica znajdująca się w budynku posadowionym na spornej nieruchomości jest niewątpliwie obiektem sakralnym.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6281 Regulacje spraw majątkowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji