Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Lenart po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi F. Spółka z o.o. w G. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] listopada 2010 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/9

Minister Infrastruktury decyzją z dnia [...] listopada 2010 r. utrzymał w mocy decyzję Wojewody [...] z dnia [...] października 2010 r. nr [...]

Zaskarżone orzeczenie wydano w oparciu o następujący stan faktyczny sprawy.

W dniu [...] grudnia 2009 r. Wojewoda [...] wydał decyzję Nr [...] o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "[...] w G., z wyłączeniem [...] w ciągu drogi krajowej nr [...] ". Decyzją tą zostały objęte, m.in. działki: nr [...] o pow. [...] ha, nr [...] o pow. [...] ha, nr [...] o pow. [...] ha, nr [...] o pow. [...] ha, nr [...] o pow. [...] ha, nr [...] o pow. [...] ha, nr [...] o pow. [...] ha, położone w gminie M. G., obręb [...], powiat M. G.

Z treści księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy G. w G., III Wydział Ksiąg Wieczystych Nr [...] wynika, że właścicielem ww. nieruchomości była "[...] " Spółka z o. o. z siedzibą w G.

Na zlecenie organu W. A. sporządził operat szacunkowy z dnia [...] maja 2010 r., dokonując wyceny prawa własności przedmiotowej nieruchomości na łączną kwotę [...] zł.

W dniu 17 czerwca 2010 r. "[...]" Spółka z o. o. złożyła pismo z zarzutami do sporządzonej wyceny.

Rzeczoznawca majątkowy pismem z dnia 22 lipca 2010 r. odniósł się do powyższych zarzutów oraz skorygował zapisy pkt 8.0 i pkt 9.0 operatu szacunkowego z dnia [...] maja 2010 r.

Wojewoda [...] decyzją z dnia [...] października 2010 r., nr [...] orzekł o ustaleniu odszkodowania w kwocie [...] zł na rzecz byłego właściciela - "[...]" Spółki z o. o., nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr [...] o pow. [...] ha, nr [...] o pow. [...] ha, nr [...] o pow. [...] ha, nr [...] o pow. [...] ha, nr [...] o pow. [...] ha, nr [...] o pow. [...] ha, nr [...] o pow. [...] ha, położoną w gminie M. G., obręb [...], powiat M. G., objętej decyzją Wojewody [...] z dnia [...] grudnia 2009 r., nr [...] o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "[...] w G., z wyłączeniem Węzła [...] w ciągu drogi krajowej nr [...] ", z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności przedmiotowej nieruchomości oraz zobowiązaniu Prezydenta Miasta G., wykonującego zadanie starosty z zakresu administracji rządowej, do zapłaty odszkodowania określonego w punkcie 1 niniejszej decyzji, jednorazowo w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

W uzasadnieniu orzeczenia organ stwierdził, że z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, nieruchomości nią objęte, a nie stanowiące własności Skarbu Państwa, przeszły z mocy prawa na jego własność.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wysokość odszkodowania ustala się według wartości nieruchomości w dniu wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, zaś jej stan należy przyjąć z dnia wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji. Wspomniane odszkodowanie podlega waloryzacji na dzień wypłaty, według zasad obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości (art. 18 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych). Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości (art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zm.).

Strona 1/9