Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie wywłaszczenia prawa użytkowania wieczystego i odszkodowania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marek Wroczyński Sędziowie: Sędzia WSA Dorota Apostolidis (spr.) Sędzia WSA Iwona Owsińska-Gwiazda Protokolant specjalista Jolanta Dominiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 maja 2012 r. sprawy ze skargi P. [...] S.A. w W. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie wywłaszczenia prawa użytkowania wieczystego i odszkodowania 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na rzecz skarżącego P. [...] S.A. w W. kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/5

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] listopada 2011 r., nr [...] Minister Infrastruktury po rozpatrzeniu odwołania P. S.A. na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. utrzymał w mocy decyzję Wojewody [...] z dnia [...] maja 2011 r., nr [...] orzekającą o wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej w gminie K., obręb K., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr [...] o powierzchni [...] ha, nr [...] o pow. [...] ha. nr [...] o pow. [...] ha, nr [...] o pow. [...] ha i nr [...] o pow. [...] ha oraz ustalającej odszkodowanie za dokonane wywłaszczenie na kwotę [...].

Powyższe rozstrzygnięcie zostało wydane w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:

Nieruchomość położona w gminie K., obręb K., oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr [...] o powierzchni [...] ha, nr [...] o pow. [...] ha. nr [...] "o pow. [...] ha, nr [...] o pow. [...] ha i nr [...] o pow. [...] ha została objęta decyzją Wojewody [...] z dnia [...] września 2005 r., nr [...] o ustaleniu lokalizacji północnej obwodnicy miasta L. w ciągu drogi krajowej nr [...] utrzymana w mocy decyzją Ministra Budownictwa z dnia [...] maja 2006 r., nr [...].

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wnioskiem z dnia 19 lipca 2010 r., wystąpił o wszczęcie postępowania w sprawie wywłaszczenia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na przedmiotowej nieruchomości.

Wojewoda [...] oceniając, że w przedmiotowej sprawie zostały spełnione przesłanki do wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego w dniu 29 lipca 2010 r. wydał postanowienie w tym przedmiocie. Z uwagi na treść przepisu art. 130 ust. 2 i 154 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 261, poz. 2603 ze zm.) - dalej jako u.g.n. koniecznym było oszacowanie wartości wywłaszczonej nieruchomości i ustalenie wartości odszkodowania. Zgodnie ze wskazaniami u.g.n. wycena nieruchomości została sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego H. W. w operacie szacunkowym z dnia [...] grudnia 2010 r., który ustalił jej wartość na kwotę [...] zł. Organ pierwszej instancji uznał, że został on sporządzony zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa, zawiera wszystkie niezbędne dane konieczne do ustalenia podejścia i metody wyceny, uzasadnienie dokonanego wyboru, zestawienie stosownych cen transakcyjnych i wnioski rzeczoznawcy majątkowego dotyczące określenia wartości nieruchomości. Tym samym brak jest podstaw do zgłaszania zastrzeżeń co do wartości nieruchomości.

W dalszym toku postępowania wywłaszczeniowego zgodnie z art. 118 u.g.n. wyznaczony został termin rozprawy administracyjnej. Na rozprawie w dniu 15 marca 2011 r., przedstawiciel [...] S.A. wniósł o doliczenie do przyznanego odszkodowania obwiązującego podatku VAT w wysokości 23 %. Wojewoda [...] odnosząc się do powyższego wniosku zaznaczył, że kwestię zagadnień dotyczących opodatkowania podatkiem od towarów i usług regulują przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) z uwagi na fakt, że przepisy stanowiące podstawę prawną niniejszej decyzji nie regulują kwestii podatkowych - podatek VAT w decyzji nie został uwzględniony. W toku postępowania [...] S.A. wniosły o ustanowienie na rzecz Spółki nieodpłatnego prawa użytkowania części działek nr [...] polegającego na nieograniczonym czasowo prawie dostępu, eksploatacji i konserwacji infrastruktury kolejowej, na której usytuowany jest rów odwadniający oraz ustanowienie na rzecz P. S.A. w W. służebności gruntowej na działce nr [...] podlegające na bezpłatnym dostępie do urządzeń Spółki w przypadku prowadzenia robót awaryjno - konserwacyjnych. Ponadto wniesiono o ustanowienie na rzecz "Telekomunikacji Kolejowej" spółki z o.o. jako właściciela kabla teletechnicznego nieodpłatnego prawa służebności przesyłu na działce nr [...]. Powołując się na treść art. 120 u.g.n. organ orzekł o ustanowieniu przedmiotowych służebności. Natomiast odnośnie żądania strony co do ustanowienia na rzecz P. nieodpłatnego prawa użytkowania części działek o numerze [...] polegającego na nieograniczonym czasowo prawie dostępu, eksploatacji i konserwacji infrastruktury kolejowej, na której usytuowany jest rów odwadniający organ wyjaśnił, iż kwestia ta nie była przedmiotem orzeczenia z uwagi na brak uregulowań prawnych pozwalających na ustanowienie w decyzji o wywłaszczeniu nieodpłatnego prawa użytkowania. Przepis art. 120 wyraźnie dotyczy "niezbędnych służebności", a nie innych praw. Odnośnie żądania strony co do ustanowienia na rzecz P. S.A. służebności gruntowej na działce nr [...] polegającej na zakazie zabudowy rejonów tras przebiegu tych urządzeń organ odmówił ustanowienia służebności w tym zakresie wskazując, że ustanowienie służebności gruntowej polegającej na zakazie zabudowy rejonów tras przebiegu tych urządzeń pozostaje w sprzeczności z celem wywłaszczenia. Natomiast odnosząc się do kwestii ustanowienia służebności gruntowej na działce nr [...] w przypadku prowadzenia robót ziemno - budowlanych w rejonie urządzeń spółki - każdorazowego uzyskania opinii i nadzoru, wraz z powiadomieniem o terminie rozpoczęcia robót budowlanych organ odwoławczy zauważył, że zapewnienie konieczności uzyskania opinii i nadzoru w sytuacji prowadzenia robót "ziemno - budowlanych" w rejonie urządzeń spółki nie mieści się w zakresie służebności, co uzasadnia odmowę ustanowienia takiej służebności. Kwestie te są rozstrzygane w odrębnym postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę.

Strona 1/5