Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Łukaszewska-Macioch Sędziowie WSA Elżbieta Lenart (spr.) Asesor WSA Tomasz Wykowski Protokolant Marcin Michrowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 czerwca 2007 r. sprawy ze skargi Parafii [...] w A. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] listopada 2006 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/8

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia [...] listopada 2006 r., nr [...] utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] stycznia 2006 r., nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] stycznia 1996 r. w części dotyczącej nieruchomości położonej w A., oznaczonej jako działka ewidencyjna nr [...], o powierzchni [...] m2.

W toku postępowania ustalono następujący stan faktyczny.

Decyzją z dnia [...] stycznia 1996 r. nr [...] Wojewoda [...] stwierdził przejście z mocy prawa - na rzecz Parafii [...] w A. - własności nieruchomości położonej w A. przy ul. [...], oznaczonej na mapie ewidencyjnej gruntów w obrębie [...] jako działka ewidencyjna nr [...], o powierzchni [...] m2.

Wojewoda uznał, że przedmiotowa działka w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 73, poz. 323 ze zm.) była we władaniu Parafii [...] w A. Działka ta stanowi cmentarz grzebalny, na którym są dokonywane pochówki osób zmarłych wyznania [...] i [...], z tym, że grzebanie zwłok osób zmarłych wyznania [...] na części cmentarza [...] odbywa się na podstawie umowy zawartej w dniu [...] marca 1977 r. między obiema parafiami.

Również w styczniu 1996 r. został dokonany "wstępny projekt podziału" w/w działki nr [...] na dwie działki: nr [...] o powierzchni [...] m2 i nr [...] o powierzchni [...] m2.

Następnie Wojewoda [...] decyzją z dnia [...] lutego 1996 r. nr [...] stwierdził, że działka gruntu położona w A. przy ul. [...], określona jako działka nr [...] o powierzchni [...] m2 , będąca częścią działki oznaczonej nr [...], ujętej w rejestrze gruntów w obrębie [...], nie stała się z mocy prawa własnością Parafii [...] w A.

Wojewoda ustalił, że w dniu w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.) działka nr [...] była we władaniu Parafii [...] w A. Na działce tej dokonywane są pochówki osób zmarłych wyznania [...] i [...], z tym, że grzebanie zwłok osób zmarłych wyznania [...] na części cmentarza [...] jako działka nr [...] - odbywa się na podstawie umowy zawartej w dniu [...] marca 1977 r. między obiema parafiami.

Wojewoda dodał, że dołączony do akt sprawy "wstępny projekt podziału" działki nr [...] na dwie działki: nr [...] o powierzchni [...] m2 i nr [...] o powierzchni [...] m2, nie może być brany pod uwagę przy wydawaniu decyzji, ponieważ podział ten nastąpił dopiero w 1996 r., a więc już po wejściu w życie wyżej cytowanej ustawy.

Obie w/w decyzje Wojewody [...] nie zostały zaskarżone i stały się ostateczne

Wnioskiem z dnia 23 czerwca 2005 r. Parafia [...] w A., zwróciła się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] stycznia 1996 r., w której stwierdzono przejście z mocy prawa - na rzecz Parafii [...] w A. - własności nieruchomości położonej w A. przy ul. [...], oznaczonej jako działka ewidencyjna nr [...], o powierzchni [...] m2.

Strona 1/8