Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia przejścia własności nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Emilia Lewandowska Sędziowie WSA Elżbieta Lenart Asesor WSA Agnieszka Miernik (spr.) Protokolant Anna Jurak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lutego 2008 r. sprawy ze skargi Prowincji [...] Zgromadzenia Sióstr [....] w W. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] października 2007 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia przejścia własności nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na rzecz Prowincji [...] Zgromadzenia Sióstr [...] w W. kwotę 460 (czterysta sześćdziesiąt sześć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6281 Regulacje spraw majątkowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie strona 1/6

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia [...] października 2007 r. nr [...], po rozpatrzeniu odwołania Państwowej Instytucji "O." od decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia [...] października 2006 r. nr [...], stwierdzającej przejście na rzecz Zgromadzenia Sióstr [...] Prowincji W. z siedzibą w. W. prawa własności nieruchomości położonej w W., oznaczonej jako działka nr [...], obręb [...], o powierzchni [...] m2 i odmawiającej stwierdzenia przejścia na rzecz Zgromadzenia Sióstr [...] Prowincji W. z siedzibą w W. prawa własności nieruchomości położonych w W., oznaczonych geodezyjnie jako działki nr [...], obręb [...], o powierzchni [...] m2 oraz nr [...], obręb [...], o powierzchni [...] m2, uchylił zaskarżoną decyzję w części dotyczącej stwierdzenia przejścia na rzecz Zgromadzenia Sióstr [...] Prowincji W. z siedzibą w W. prawa własności nieruchomości położonej w W., oznaczonej jako działka ewidencyjna nr [...], obręb [...], o powierzchni [...] m2 i odmówił stwierdzenia przejścia na rzecz Zgromadzenia Sióstr [...] Prowincji W. z siedzibą w W. prawa własności wskazanej nieruchomości.

Powyższe rozstrzygnięcie oparto na następujących ustaleniach faktycznych i ocenach prawnych:

Zgromadzenie Sióstr [...] Prowincja W., wnioskiem z dnia 4 marca 1999 r., zwróciło się o zwrot nieruchomości, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów jako działki nr [...], nr [...] i nr [...]. Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia [...] stycznia 2002 r., odmówił stwierdzenia przejścia własności na rzecz wnioskującego Zgromadzenia nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr [...] i nr [...].

W wyniku odwołania od decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia [...] stycznia 2002 r., wniesionego przez Prowincję wspomnianego Zgromadzenia, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, decyzją z dnia [...] kwietnia 2002 r., uchylił w całości zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia [...] października 2006 r., z powołaniem się na art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1971 r. o przejściu na osoby prawne Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych własności niektórych nieruchomości położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych (Dz. U. Nr 16, poz. 156), stwierdził przejście na rzecz Zgromadzenia Sióstr [...] Prowincji W. prawa własności nieruchomości, położonej w W., oznaczonej jako działka ewidencyjna nr [...], [-obręb [...], o powierzchni [...] m2. Równocześnie Wojewoda Dolnośląski odmówił stwierdzenia przejścia na rzecz wyżej wymienionej Prowincji Zgromadzenia własności nieruchomości położonych w W., oznaczonych jako działki ewidencyjne: nr [...], o powierzchni [...] m2 i nr [...], o powierzchni [...] m2.

Wojewoda Dolnośląski ustalił, że na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr [...] znajduje się budynek mieszkalny, natomiast działka ewidencyjna nr [...] stanowi podwórze - obiema działkami na dzień 1 stycznia 1971 r. władał Dzielnicowy Zarząd Budynków Mieszkalnych i zapisane były one w rejestrze gruntów jako własność Skarbu Państwa. Natomiast na działce nr [...] znajduje się budynek kina "[...]", co do którego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w W., pismem z dnia 22 października 1956 r., wyraziło zgodę "na lokalizację adaptacji kina na terenie położonym w. W. przy ul. [...] stanowiącym własność Skarbu Państwa.". Działka ta znajduje się we władaniu "O." bez tytułu prawnego.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6281 Regulacje spraw majątkowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji