Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Dariusz Chaciński Sędziowie WSA Joanna Skiba WSA Elżbieta Sobielarska (spr.) Protokolant referent stażysta Aneta Suchecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 listopada 2019 r. sprawy ze skargi A. T. na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] maja 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wojewody [...] z dnia [...] marca 2019 r. nr [...]

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Uzasadnienie strona 1/10

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzją z dnia [...] maja 2019 r.

po rozpatrzeniu odwołania A. T.(1) od decyzji Wojewody [...] z dnia [...] marca 2019 r. nr [...] odmawiającej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym mężem A. T.(2) od dnia [...] lutego 2019 r. utrzymało powyższą decyzję w mocy.

W uzasadnieniu organ przedstawił następująco stan sprawy:

W dniu [...] stycznia 2019 r. w Miejskim Centrum Świadczeń w [...] A. T.(1) złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na męża A. T.(2). W dniu [...] lutego 2019 r. Miejskie Centrum Świadczeń w [...] przekazało sprawę do [...] Urzędu Wojewódzkiego w [...] w celu ustalenia, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że A. T.(2) ma ustalone prawo do renty w C. od dnia [...] lipca

2011 r. do dnia [...] marca 2021 r. oraz ma uprawnienie do renty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie zamieszkuje w Polsce. Z uwagi na powyższe w sprawie mają zastosowanie przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy Wojewoda [...] w dniu [...] marca 2019 r. wydał decyzję odmawiającą wnioskodawczyni prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym mężem A. T.(2) od dnia [...] lutego

2019 r. W uzasadnieniu decyzji Wojewoda stwierdził, że niepełnosprawność pana A. T.(2) istnieje od dnia [...] lipca 2012 r., tj. od [...] roku życia. Ponadto organ I instancji wskazał, że A. T.(1) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego w okresie od dnia [...] listopada 2018 r. do dnia

[...] października 2019 r., a w znajdującym się w aktach sprawy oświadczeniu z dnia [...] stycznia 2019 r. wyraziła jedynie gotowość z rezygnacji ze specjalnego zasiłku opiekuńczego w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o świadczenie pielęgnacyjne. W związku z tym Wojewoda [...] stwierdził, że nadal pozostaje w obrocie prawnym decyzja z dnia [...] stycznia 2019 r. przyznająca prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego i odmówił uwzględnienia wniosku.

Od powyższej decyzji A. T.(1) wniosła odwołanie wnosząc o zmianę zaskarżonej decyzji poprzez przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym mężem A. T.(2) od dnia [...] lutego 2019 r. W odwołaniu zarzuciła organowi

I instancji naruszenie:

art. 17 ust. 1 b ustawy o świadczeniach rodzinnych poprzez jego zastosowanie w sytuacji gdy przepis ten utracił moc w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności z dniem [...] października 2014 r. na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. o sygn. akt K 38/13;

Strona 1/10
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Pracy i Polityki Społecznej