Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Tarnowska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Agnieszka Miernik Sędzia WSA Joanna Skiba Protokolant Ewa Nieora po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2009 r. sprawy ze skargi M. S., A. P., J. L. i P. L. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wojewody [...] z dnia [...] maja 2006 r., nr [...]; 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu.

Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Inne orzeczenia z hasłem:
Grunty warszawskie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Budownictwa
Uzasadnienie strona 1/6

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] czerwca 2009 r., nr [...] Minister Infrastruktury utrzymał w mocy decyzję Wojewody [...] z dnia [...] maja 2005 r., nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z upoważnienia Naczelnika Urzędu Dzielnicowego W. z dnia [...] stycznia 1977 r., nr [...] o odmowie przyznania A. i F. P. prawa użytkowania wieczystego do gruntu położonego w W. przy ul. [...].

Powyższa decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy.

Decyzją z dnia [...].01.1977r., nr [...] Naczelnik Urzędu Dzielnicowego W. odmówił A. i F. P. ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do gruntu położonego w W. przy ul. [...]. W uzasadnieniu decyzji wskazano, iż na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego teren przedmiotowej nieruchomości przewidziany został pod inwestycje zgodnie z decyzją o lokalizacji szczegółowej nr [...] z dnia [...].05.1976r.

W wyniku złożonego przez następców prawnych byłych właścicieli w/w nieruchomości wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Dzielnicowego W. z dnia [...].01.1977r., Wojewoda [...] decyzją z dnia [...].09.2001 r. stwierdził jej nieważność.

Następnie Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast decyzją z dnia [...].12.2001 r., nr [...] uchylił w całości rozstrzygnięcie Wojewody [...] i odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Dzielnicowego W. z dnia [...].01.1977r.

Po rozpatrzeniu skargi wniesionej przez strony Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z dnia 16.10.2003r. sygn. akt I SA 175/02 uchylił decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia [...].12.2001r. oraz decyzję Wojewody [...] z dnia [...].09.2001 r. wskazując w wyroku, że organy w prowadzonych przez siebie postępowaniach nie wyjaśniły należycie sprawy, czym naruszyły przepisy art. 7, 77, 80, 107 § 3 k.p.a., co mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Następnie Wojewoda [...] decyzją z dnia [...].04.2004r., nr [...] odmówił stwierdzenia nieważności w/w decyzji Naczelnika Urzędu Dzielnicowego W. z dnia [...].01.1977r.

Na skutek złożonego odwołania Minister Infrastruktury decyzją z dnia [...].09.2004r., nr [...] uchylił w całości zaskarżoną decyzję Wojewody [...] z dnia [...].04.2004r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Wojewoda [...] decyzją z dnia [...].05.2006r., nr [...] ponownie odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Dzielnicowego W. z dnia [...].01.1977r., nr [...] o odmowie przyznania A. i F. P. prawa użytkowania wieczystego do gruntu przedmiotowej nieruchomości [...] położonej przy ul. [...].

Odwołanie od powyższej decyzji złożyli M. S., A. P. oraz J. i P. L. W odwołaniu strony wskazały, że przeznaczenie terenu przedmiotowej nieruchomości w ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego W. zatwierdzonym uchwałą Prezydium Rady Narodowej W. z dnia [...].07.1969r., nr [...] na cele mieszkaniowe o wysokiej intensywności zabudowy z dominacją zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nie stało w sprzeczności z uprzednim jej wykorzystywaniem przez dotychczasowych właścicieli.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Inne orzeczenia z hasłem:
Grunty warszawskie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Budownictwa