Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Kwiecińska (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Bolesław Stachura,, Sędzia WSA Ewa Wojtysiak, , po rozpoznaniu w Wydziale I w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 marca 2020 r. sprawy ze skargi C.H. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...] z dnia 27 września 2019 r. nr [...] ; [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w [...] z dnia [...] r. znak [...]

Uzasadnienie strona 1/12

Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] września 2019 r., nr [...] Dyrektor Izby Administracji Skarbowej po rozpatrzeniu zażalenia C. H. (dalej: "Strona" lub "Skarżący"), utrzymał w mocy postanowienie Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w S. (dalej: "organ egzekucyjny") z dnia

[...] września 2018 r., nr [...] w sprawie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym.

Zaskarżone postanowienie zapadło w następującym stanie faktycznym.

Organ egzekucyjny na podstawie wystawionych w dniu [...] czerwca 2018 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. (dalej: "wierzyciel") tytułów wykonawczych nr: [...], [...], [...], wszczął egzekucję administracyjną przeciwko Stronie poprzez zajęcie wierzytelności pieniężnej z tytułu nadpłaty/zwrotu podatku w [...] Urzędzie Skarbowym w S. (zawiadomienia o zajęciu z [...] czerwca 2018 r.

od nr [...] do nr [...]). Doręczyciel podjął próbę doręczenia wskazanych tytułów wykonawczych i zawiadomień w dniu

[...] czerwca 2018 r. pod wskazany przez Stronę adres do korespondencji

(ul. [...], [...], skrytka pocztowa nr [...]), a kolejną w dniu [...] lipca 2018 r. zaznaczając, że przesyłkę można odebrać na poczcie w terminie 7 dni. Pozostawił także stosowne zawiadomienie. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że w dniu [...] lipca 2018 r. przesyłkę odebrała R. K.-H.

(dalej: "R. K.-H."), kwitując go podpisem z dopiskiem "żona".

Pismem nadanym w placówce pocztowej w dniu [...] lipca 2018 r. Strona wniosła zarzuty w sprawie prowadzonej egzekucji administracyjnej na podstawie ww. tytułów wykonawczych, zgodnie z art. 33 § 1 ust. 1, ust. 7 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2019.1438, t.j. ze zm.; dalej: "u.p.e.a.").

Organ egzekucyjny postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2018 r., nr [...] wydanym na podstawie art. 61a ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096,

t.j. ze zm.; dalej: "K.p.a.") w zw. z art. 18 i 34 § 4 u.p.e.a. odmówił wszczęcia postępowania w sprawie zgłoszonych zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym z powodu uchybienia terminowi do ich wniesienia. Organ egzekucyjny uznał, w oparciu o zwrotne potwierdzenie odbioru, że tytuły wykonawcze i zawiadomienia zostały prawidłowo doręczone Stronie w dniu [...] lipca 2018 r., a tym samym termin do wniesienia zarzutów upłynął z dniem [...] lipca 2018 r. Strona zaskarżyła ww. postanowienie (doręczone Stronie na ww. adres w dniu [...] sierpnia 2018 r.) zażaleniem wnosząc o jego uchylenie zaś organ odwoławczy postanowieniem z dnia [...] października 2018 r., nr [...]; [...] utrzymał w mocy ww. postanowienie organu egzekucyjnego.

Natomiast pismem z dnia [...] września 2018 r. Strona wniosła o przywrócenie terminu do złożenia zarzutów w sprawie ww. egzekucji administracyjnej

W uzasadnieniu wniosku Strona wskazała, że opóźnienie w dokonaniu czynności było spowodowane otrzymaniem z ZUS w dniu [...] lipca 2018 r. znacznej ilości dokumentów, w tym przedmiotowych tytułów wykonawczych i zawiadomień. Strona podniosła, że nie mogła zapoznać się z tymi dokumentami w terminie do wniesienia zarzutów, a ponadto powołała się na okoliczność przebywania na zwolnieniu lekarskim po skomplikowanej operacji kończyny, przez co nie mogła samodzielnie chodzić i przyjmowała przez okres 1,5 miesiąca silne leki przeciwbólowe i zakrzepowe. Ponadto Strona podniosła, iż w dniu [...] lipca 2018 r. zmarła jej matka. Mając na uwadze powyższe okoliczności, Strona wniosła o przywrócenie terminu do złożenia zarzutów i potraktowanie pisma zawierającego zarzuty, jako złożonego w terminie.

Strona 1/12