Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie uznania zarzutu zgłoszonego w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadniony
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzena Kowalewska, Sędziowie Sędzia WSA Kazimierz Maczewski (spr.),, Sędzia WSA (del.) Patrycja Joanna Suwaj, Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Kalisiak, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 17 grudnia 2014 r. sprawy ze skargi A. Spółki Akcyjnej z siedzibą w K. w upadłości układowej na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie uznania zarzutu zgłoszonego w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadniony oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/12

Zaskarżonym do Sądu postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2014 r. nr [..] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. - po rozpatrzeniu sprawy na skutek zażalenia A. S.A. w upadłości układowej z siedzibą w K. (zwanej dalej Spółką) na postanowienie Prezydenta Miasta K. z dnia 30 stycznia 2014 r. nr [..] w sprawie uznania za niezasadne zarzutów egzekucyjnych - orzekło o utrzymaniu w mocy postanowienia organu pierwszej instancji.

Z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia i z akt sprawy wynika, że przedmiotem zażalenia jest stanowisko wierzyciela, tj. Prezydenta Miasta K., w sprawie zarzutów egzekucyjnych wniesionych przez spółkę A. przeciwko tytułowi wykonawczemu numer [...] wystawionemu w związku z ustaleniem opłaty planistycznej dla Spółki w decyzji Prezydenta Miasta K. z dnia 9 stycznia 2013 r. Niedokonanie uiszczenie kwoty wskazanej w tej decyzji spowodowało wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez Naczelnika M. Urzędu Skarbowego w K.

Spółka w zarzutach egzekucyjnych zarzuciła:

- niedopuszczalność egzekucji administracyjnej wszczętej przez organ egzekucyjny (Naczelnika M. Urzędu Skarbowego) na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez Prezydenta Miasta K. z dnia 2 października 2013 r. numer [...] , z uwagi na wszczęcie egzekucji co do wierzytelności objętej z mocy prawa układem,

- określenie egzekwowanego obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku określonego w ww. Prezydenta Miasta K. z dnia 9 stycznia 2013 r., poprzez naliczenie i egzekwowanie odsetek za zwlokę.

Podnosząc takie zarzuty Spółka wniosła o uchylenie tytułu wykonawczego, umorzenie prowadzonego postępowania egzekucyjnego, umorzenie kosztów tego postępowania oraz wstrzymania egzekucji do czasu rozpatrzenia zarzutów.

Postanowieniem z dnia 25 listopada 2013 r. numer nr [...] organ I instancji orzekł o niedopuszczalności zarzutu dotyczącego wszczęcia egzekucji do wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz o niedopuszczalności zarzutu dotyczącego określenia egzekwowanego obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku określonego w decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta K. w zakresie żądania odsetek za zwlokę. W uzasadnieniu swojego stanowiska organ wskazał, iż wierzytelność dotycząca opłaty planistycznej została ustalona decyzją z dnia 9 stycznia 2013 r., która stała się ostateczna 27 lutego 2013 r. Sąd powszechny ogłosił bowiem upadłość Spółki w dniu 9 stycznia 2012 r., a więc przed wydaniem tej decyzji, zatem przedmiotowa wierzytelność nie może z mocy prawa być objęta układem. Organ wskazał także, iż opłata planistyczna jest dochodem budżetu gminy i ma charakter publicznoprawny. W związku z tym do opłaty planistycznej mają zastosowanie przepisy działu III Ordynacji podatkowej, w tym przepisy dotyczące naliczania odsetek podatkowych.

Postanowienie to, na skutek zażalenia Spółki, zostało uchylone postanowieniem SKO w K. z 15 stycznia 2014 r. nr [...] , a sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Strona 1/12
Inne orzeczenia o symbolu:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze