Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzena Kowalewska (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Bolesław Stachura, Sędzia WSA Joanna Wojciechowska, , po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 marca 2018 r. w trybie uproszczonym sprawy ze skargi H. U. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 13 listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym I. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego z dnia 26 września 2017 r. nr [...] oraz postanowienie wierzyciela P. Spółki Akcyjnej z dnia 1 lutego 2017 r. nr [...] II. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej na rzecz skarżącej H.U. kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/14

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej zaskarżonym postanowieniem z dnia 13 listopada 2017 r. znak [...],

[...] utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w S. (dalej: organ egzekucyjny) z dnia 26 września 2017 r. znak [...] w przedmiocie uznania zarzutów H. U. (dalej: zobowiązana) za nieuzasadnione w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie tytułu wykonawczego nr [...], wystawionego przez P. F. (dalej: wierzyciel).

Zasadnicze ustalenia stanu faktycznego przedstawiają się następująco:

Organ egzekucyjny prowadził postępowanie egzekucyjne wobec zobowiązanej na podstawie ww. tytułu wykonawczego z dnia 28.09.2015 r. wystawionego przez wierzyciela, którym objęto zobowiązanie z tytułu opłat abonamentowych za okres od stycznia 2010 r. do czerwca 2015 r. Odpis ww. tytułu wykonawczego wraz z zawiadomieniem o zajęciu świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego z dnia 11.12.2015 r., nr [...] doręczono zobowiązanej w dniu 16.12.2015 r.

Pismem z dnia 22.12.2015 r. zobowiązana złożyła zarzuty w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej. Jako podstawę zasadności zarzutów wskazała:

1) niewłaściwość trybu i organu do prowadzenia postępowania, gdyż zaległe opłaty abonamentowe zainicjowane zostały na podstawie wezwania, które nie jest decyzją administracyjną;

2) bezprzedmiotowość sprawy z uwagi na brak decyzji administracyjnej wydanej przez właściwy organ określającej wysokość zaległości z tytułu opłat abonamentowych, co uniemożliwiało wszczęcie i prowadzenie egzekucji administracyjnej, bowiem roszczenie z ww. tytułu nie zostało udowodnione;

3) przedawnienie roszczenia, gdyż ww. zaległości powstały w okresie obowiązywania art. 1 ust. 1 pkt 4 i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, do których miało zastosowanie przedawnienie po 3 latach przewidziane w art. 118 Kc. Nadto zobowiązana wskazała, że nawet przy założeniu hipotetycznym, że zobowiązanie w ogóle istnieje, nie nastąpiło również przerwanie biegu terminu przedawnienia w związku z wadami formalnymi dokumentów Poczty [...]j;

4) nieistnienie egzekwowanego obowiązku wynikającego z przedmiotowego tytułu wykonawczego, gdyż Poczta [...] nie dopełniła obowiązku wynikającego z rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 r., a mianowicie nie powiadomiła H. U. o nadaniu nowego indywidualnego numeru identyfikacyjnego (brak jest dowodów potwierdzających fakt jego nadania i odbioru). Ponadto zawiadomienie nie było dokumentem urzędowym tyko kserokopią, ponieważ nie widniał na nim oryginalny podpis osoby oznaczonej jako I. F.;

5) brak posługiwania się dokumentami urzędowymi, a jedynie ich kserokopiami oraz poświadczenie ich za zgodność z oryginałem przez nieuprawnionych pracowników Poczty [...], co stanowiło naruszenie art. 76a § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.); zwanej dalej: "K.p.a.". Organ egzekucyjny badając dopuszczalność egzekucji administracyjnej, przy stwierdzeniu braków formalnych występujących w tytułach wykonawczych, winien zwrócić je wierzycielowi w celu ich uzupełnienia;

Strona 1/14