Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za styczeń, luty i marzec 2007 r.
Uzasadnienie strona 2/14

Dalej, organ odwoławczy wskazał, że w toku postępowania odwoławczego, uznając, iż materiał dowodowy w sprawie wymaga uzupełnienia, wydał postanowienie w przedmiocie przeprowadzenia z urzędu dodatkowego postępowania w celu uzupełnienia dowodów w sprawie, po zakończeniu którego, podatnik w piśmie z dnia 16 marca 2010 r. wypowiedział się co do zebranych dowodów i materiałów oraz żądań zgłoszonych w toku postępowania podnosząc, że zeznania B.W., E.K., D.W. dowodzą, że spółka jawna "C" oraz B.W. dokonali nabycia oleju opałowego od podatnika, potwierdzili tę okoliczność i złożyli podpisy na fakturach. Według podatnika, oznacza to brak podstaw do kwestionowania tych sprzedaży. Ponadto, podatnik zawnioskował o uzupełnienie materiału dowodowego o dowód z zeznań B.R, na okoliczność, czy upoważnił W.R. do dokonywania w jego imieniu zakupów oleju opałowego, o dowód z zeznań A.W. na okoliczność, czy osobą dokonującą - w jego imieniu - nabycia oleju opałowego i składania oświadczeń o jego przeznaczeniu był K.K., o dowód z opinii biegłego grafologa na okoliczność, czy na fakturze nr [...] z dnia [...] i oświadczeniu z tego dnia o przeznaczeniu nabywanego oleju znajduje się podpis A.T. oraz o dowód z opinii biegłego grafologa na okoliczność, czy na fakturze nr [...] z dnia [...] i oświadczeniu z tego dnia o przeznaczeniu nabywanego oleju znajduje się podpis P.N.

Wskazano dalej w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, że ww. wniosków dowodowych organ odwoławczy nie uwzględnił, wydając postanowienia o odmowie przeprowadzenia wnioskowanych dowodów. Podatnik ponownie wypowiedział się co do zebranych dowodów i materiałów w piśmie z dnia 15 kwietnia 2010 r. i ponowił ww. wnioski o uzupełnienie materiału dowodowego zebranego w sprawie o dowód z zeznań B.R. na okoliczność, czy upoważnił W.R. do dokonywania w jego imieniu zakupów oleju opałowego. Uzasadniając złożony wniosek podatnik wskazał, że z zeznań B.R. nie wynika, czy udzielił on W.R. takiego upoważnienia. W konsekwencji, według podatnika, organ nie może prawidłowo stwierdzić, że ta okoliczność została już ustalona. Podatnik ponowił również wniosek o uzupełnienie materiału dowodowego zebranego w sprawie o dowód z zeznań A.W. na okoliczność, czy osobą dokonującą w jego imieniu nabycia oleju opałowego i składania oświadczeń o jego przeznaczeniu był K.K. Uzasadniając złożony wniosek podatnik wskazał, że skoro z zeznań Z.M. wynika, że K.K. mógł w imieniu A.W. odbierać olej opałowy, a sam A.W. wcześniej nie składał zeznań na tę okoliczność, konieczne stało się zawnioskowanie o jego uzupełniające przesłuchanie co do tej kwestii. Ponowiono wniosek o dowód z opinii biegłego grafologa i o dowody z zeznań pracowników "H": A.P., P.P., J.C., J.L. A.D., M.S. oraz R.Z. na okoliczność sprzedaży oleju opałowego nabywcom wskazanym w fakturach i oświadczeniach o przeznaczeniu nabywanego oleju opałowego. Organ odwoławczy postanowieniami ponownie odmówił przeprowadzenia wnioskowanych dowodów. Także w kolejnym piśmie z dnia 30 kwietnia 2010 r. podatnik ponowił wniosek o przesłuchanie pracowników "H".

Strona 2/14
Inne orzeczenia o symbolu:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej