Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za styczeń, luty i marzec 2007 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Marian Jaździński Sędziowie Sędzia WSA Marzena Kowalewska Sędzia WSA Alicja Polańska /spr./ Protokolant Edyta Wójtowicz po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 13 października 2010 r. sprawy ze skargi L. H. -PH "H." w S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za styczeń, luty i marzec 2007 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu, III. zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz strony skarżącej L. H. kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/14

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] nr [...] Dyrektor Izby Celnej S., po rozpatrzeniu odwołania L.H. od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w S. z dnia [...][...] określającej podatnikowi zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiące: styczeń 2007 r. w kwocie [...], luty 2007 r. w kwocie [...] oraz marzec 2007 r. w kwocie [...], uchylił decyzję tego organu w całości i określił podatnikowi wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiące: styczeń 2007 r. w kwocie [...], luty 2007 r. w kwocie [...] oraz marzec 2007 r. w kwocie [...].

Uzasadniając zaskarżoną decyzję, Dyrektor Izby Celnej w S. wskazał, że w następstwie przeprowadzonego postępowania kontrolnego wobec L.H. w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania podatku akcyzowego za miesiące: styczeń, luty i marzec 2007 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w S. wydał ww. decyzję z dnia [...] w następstwie ustalenia, że podatnik - prowadzący działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw oraz produktów ropopochodnych pod nazwą: "H" L.J. - w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2007 r. dokonał sprzedaży oleju opałowego w łącznej ilości 42.034 l, co do której nie wykazał przeznaczenia oleju opałowego na cele uprawniające do stosowania stawek akcyzy, o których mowa jest w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego. Od tej decyzji organu kontroli skarbowej podatnik odwołał się, wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i umorzenie postępowania w sprawie, zarzucając wydanie decyzji z naruszeniem przepisów prawa materialnego, tj. art. 65 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego oraz naruszenie przepisów postępowania, tj.: art. 120, art. 121 § 1, art. 122, art. 180 § 1, art. 187 § 1, art. 188, art. 191 oraz art. 197 § 1 Ordynacji podatkowej. Ponadto, podatnik zarzucił organowi naruszenie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W uzasadnieniu odwołania podatnik podniósł, że organ nieprawidłowo przeprowadził postępowanie dowodowe, gdyż nie zebrał całego materiału dowodowego i nie dopuścił wszystkich dowodów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Taki niekompletny materiał dowodowy został następnie, według strony, oceniony z naruszeniem zasady swobodnej oceny dowodów, gdyż wnioski jakie organ wyprowadził pozostają w sprzeczności z regułami logicznego rozumowania, co skutkowało zarazem naruszeniem zasady prawdy obiektywnej. Uzasadniając naruszenie przepisów prawa materialnego, podatnik stanął na stanowisku, że przepisy art. 65 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym jak i rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego nie zawierają podstawy do przyjęcia, że brak oświadczenia o przeznaczeniu nabywanego oleju opałowego, a tym bardziej okoliczność, że dane w takim oświadczeniu są nieprawdziwe, był równoznaczny z użyciem tego oleju niezgodnie z przeznaczeniem, a tym samym - skutkował zastosowaniem stawki akcyzy określonej w art. 65 ust. 1a ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym. Ponadto, według podatnika, nie ma żadnego przepisu, z którego wynikałoby, że na sprzedawcy, oprócz obowiązku uzyskania oświadczenia, ciąży także obowiązek zweryfikowania danych wskazanych w oświadczeniu z rzeczywistym stanem rzeczy.

Strona 1/14
Inne orzeczenia o symbolu:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej