Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Woźniak, Sędziowie Sędzia WSA Marzena Kowalewska, Sędzia WSA Ewa Wojtysiak (spr.), Protokolant Anna Kalisiak, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 25 września 2013 r. sprawy ze skargi G. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
6560
Inne orzeczenia z hasłem:
Interpretacje podatkowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów
Uzasadnienie strona 1/14

W dniu 30 października 2012 r. Gmina Miasto Ś., zwana dalej "Gminą", złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu wyliczenia proporcji sprzedaży. We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina jest podmiotem zarejestrowanym jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Składa do urzędu skarbowego comiesięczne deklaracje VAT-7.

W okresie od grudnia 2006 r. do grudnia 2011 r. po stronie Gminy występowały zakupy, które były związane zarówno ze sprzedażą opodatkowaną, jak i zwolnioną. Z uwagi na fakt, że większa część tych zakupów nie dawała się przyporządkować do poszczególnych rodzajów sprzedaży, Gmina miała prawo do odliczeń częściowych. Odliczenia te powinny być dokonywane przy zastosowaniu proporcji sprzedaży. Gmina powzięła wątpliwość, czy przy obliczaniu proporcji sprzedaży powinna uwzględniać sprzedaż nieruchomości, czy też nie. Wiatach 2007-2011 dokonywała transakcji sprzedaży nieruchomości. Były to zarówno sprzedaże gruntów zabudowanych, jak i niezabudowanych oraz ustanowienie prawa wieczystego użytkowania. Transakcje te były zarówno opodatkowane, jak i zwolnione od podatku. Obrót ze sprzedaży nieruchomości jest w każdym roku pozycją dość znaczącą, z uwagi na dużą wartość nieruchomości.

W latach 2007-2011 przy czynnościach związanych bezpośrednio ze sprzedażą nieruchomości pracowało "paru pracowników" z kilkuset pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta, np. w 2007 r. przy czynnościach tych pracowało 5 z 201 osób zatrudnionych w Urzędzie, co stanowi 2,49% ogółu pracowników. W pozostałych latach proporcja ilości pracowników zaangażowanych bezpośrednio w czynności związane ze sprzedażą nieruchomości w stosunku do ogółu zatrudnienia mieści się w przedziale od 2% do 3%.

Gmina szacuje, że w latach 2007-2011 co najwyżej kilka procent powierzchni budynków zajętych na Jej potrzeby (których głównie dotyczą koszty związane zarówno ze sprzedażą opodatkowaną, jak i sprzedażą zwolnioną), była wykorzystywana dla celów sprzedaży nieruchomości. Dla potrzeb części wydziału zajmującego się sprzedażą nieruchomości wykorzystywane były co najwyżej dwa pokoje z kilkudziesięciu znajdujących się w urzędzie. Było to również co najwyżej kilka procent powierzchni.

Gmina wskazała, że oszacowanie udziału sprzedaży opodatkowanej ogółem w dwóch wariantach (z uwzględnieniem nieruchomości oraz z wyłączeniem sprzedaży nieruchomości) w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Strona 1/14
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
6560
Inne orzeczenia z hasłem:
Interpretacje podatkowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów