Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty planistycznej wraz z odsetkami
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Sokołowska (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Marzena Kowalewska, Sędzia WSA Ewa Wojtysiak, Protokolant Lidia Maląg, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 11 września 2013 r. sprawy ze skargi K. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 4 marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty planistycznej wraz z odsetkami uchyla zaskarżoną decyzję

Uzasadnienie strona 1/12

Zaskarżoną decyzją z dnia 4 marca 2013 r., nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie o utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia 24 października 2012 r., nr [...] w sprawie odmowy K. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty planistycznej w wysokości [...] zł wraz z odsetkami w kwocie [...] zł.

Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że K. I. Spółka z o.o., zwróciła się w dniu 26 września 2012r. z prośbą o rozłożenie na [...] rat opłaty planistycznej orzeczonej trzema decyzjami Prezydenta Miasta z 13 lipca 2012 r. z powodu zbycia przez Spółkę w dniach 17 maja 2011 r., 29 czerwca 2011 r., i 10 listopada 2011 r. nieruchomości położonych w [...]. Zbycie nieruchomości nastąpiło przed upływem 5 lat od daty wejścia w życie planu miejscowego mającego wpływ na zwiększenie wartości nieruchomości. W uzasadnieniu wniosku Spółka zaproponowała raty po [...] zł, każda płatne do 10 dnia miesiąca poczynając od października 2012 r. Wniosek umotywowała tym, że nie posiada środków, które pozwoliłyby na jednorazową płatność kwoty opłaty. Wszystkie uzyskane środki Spółka zaangażowała w rozwój. Nadto, Spółka spłaca liczne kredyty zaciągnięte jeszcze przed sprzedażą nieruchomości i ustaleniem wysokości opłaty planistycznej. Kredyty są zabezpieczone na nieruchomościach, które stanowią w przeważającym zakresie majątek Spółki. Niemniej Spółka zastrzega, że posiada majątek pozwalający na uiszczenie opłaty planistycznej w zaproponowanych we wniosku ratach.

Decyzją z dnia 24 października 2012 r., Prezydent Miasta odmówił rozłożenia na raty spłaty należności z tytułu opłaty planistycznej. Wniosek został rozpatrzony w oparciu o przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i ustawy Ordynacja podatkowa. Jak wskazał organ I instancji, ze złożonych oświadczeń Spółki wynika, że ubiegając się o pomoc de minimis wskazała na to, iż odnotowuje rosnące straty, jej obroty maleją, zmniejsza się przepływ środków finansowych, zwiększa się suma zadłużenia, rosną odsetki od zobowiązań, co jest wynikiem zaciągnięcia zobowiązań kredytowych ale wartość aktywów netto Spółki nie zmniejsza się. Trudności w zakresie płynności finansowej spowodowane są znacznymi nakładami poniesionymi na inwestycje. Spółka oświadcza jednak, że jest w stanie odzyskać płynność finansową poprzez realizacje nowych kontraktów. W ocenie organu z powyższych okoliczności wynika, że w okresie 2 lat poprzedzających datę wystąpienia o udzielenie pomocy de minimis sytuacja ekonomiczna Spółki nie była zagrożona. Z zaświadczenia nr [...] o pomocy de minimis udzielonej przez Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie wynika, ze Spółka w 2010 r. otrzymała pomoc publiczną o wartości [...] zł. Jak wskazał organ, zgodnie ze stosownymi przepisami, ponieważ wartość pomocy indywidualnej wraz z wartością pomocy udzielonej w ciągu 2 lat poprzedzających nie przekracza równowartości 200 tys. Euro, nie zakłóca i nie zagraża zakłóceniem konkurencji, nie podlega przepisom art. 87 ust. 1 Traktatu UE.

Strona 1/12