Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości za lata 2015
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Sokołowska, Sędziowie Sędzia WSA Elżbieta Dziel (spr.), Sędzia WSA Ewa Wojtysiak, Protokolant starszy sekretarz sądowy Beata Radomska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 22 października 2020 r. sprawy ze skargi M. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 lutego 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości za lata 2015-2018, I i II raty za 2019 r. oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/7

Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w pkt 1 utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta S. z dnia [...] r. nr [...] w części dotyczącej odmowy umorzenia M. G. zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za lata 2015-2018 i I i II raty podatku od nieruchomości, zaś w pkt 2. umorzyło postępowanie w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za 2014 r. jako bezprzedmiotowe.

Decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym sprawy:

Wnioskiem z dnia [...] r. podatnik wystąpił do organu podatkowego

I instancji o umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, za nieruchomość położoną w S. przy ul. [...]. W uzasadnieniu wniosku wskazał, że w [...] r. przeszedł udar mózgu i otrzymał rentę inwalidzką, która przekształciła się w emeryturę i wynosi [...] zł. Żona nie pracuje, nie otrzymała także specjalnego zasiłku opiekuńczego z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Podatnik dodał, iż lokatorzy (wynajmujący dom) zalegają z opłatami na kwotę [...]zł. Dodatkowo wskazał, że do roku 2017, dokonywał regularnych opłat podatku.

Do wniosku podatnik dołączył kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z dnia [...]., kopię pisma dotyczącego wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego przez wynajmującego z dnia [...] r. i kopię decyzji orzekającej odmowę przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z dnia [...] r.

Decyzją z dnia [...] r. organ podatkowy I instancji odmówił umorzenia wnioskowanych zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. W uzasadnieniu decyzji wydanej na podstawie art. 67 a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm., zw. dalej: "O.p.") organ wskazał, że na dzień złożenia wniosku, zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą łącznie [...] zł.

Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego organ I instancji ustalił, że podatnik prowadzi gospodarstwo domowe z żoną w nieruchomości położonej przy ul. [...], w której zameldowana jest także M. A., która nie partycypuje w kosztach utrzymania. Podatnik posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydane na stałe. Żona podatnika nie pracuje i nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w S., pozostaje na ubezpieczeniu męża. [...] Centrum Świadczeń decyzją z dnia [...] r. odmówiło żonie podatnika, przyznania prawa do socjalnego zasiłku opiekuńczego na rzecz małżonka (z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego uprawniające do jego pobierania). Źródło utrzymania podatnika i jego żony w łącznej kwocie [...]zł stanowi: świadczenie emerytalne podatnika - [...] zł, dochód z wynajmu - [...] zł. Podatnik wynajmuje część nieruchomości trzem gospodarstwom domowym, z czego dwa gospodarstwa płacą czynsz najmu w łącznej miesięcznej wysokości [...] zł oraz partycypują w opłatach za media, a od października br., również za węgiel w łącznej kwocie [...]zł miesięcznie. Trzeci z najemców nie płaci czynszu najmu i nie partycypuje w opłatach za media (na dzień [...] r. z tego tytułu posiada zaległości na kwotę [...]zł). Podatnik wypowiedział umowę najmu lokatorowi niepłacącemu czynszu najmu, jednakże z uwagi na zły stan zdrowia lokatora, pozwolił mu na zajmowanie mieszkania (lokator będzie się starać spłacić zadłużenie czynszowe w ratach). Od października br. podatnik rozpoczął ogrzewać dom zużywając miesięcznie tonę węgla, która kosztuje [...] zł. W celu zakupu opału, podatnik w dniu [...] r. zawarł umowę pożyczki gotówkowej w wysokości [...] zł (spłata od grudnia br. w 12 ratach po [...] zł miesięcznie).

Strona 1/7