Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku od nieruchomości za 2010 r.
Uzasadnienie strona 2/7

Spółka złożyła odwołanie od powyższej decyzji w dniu 20 grudnia 2021 r., zarzucając organowi nieprawidłowe przyjęcie przedawnienia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2010 r., wydanie decyzji w opozycji do orzeczeń sądów administracyjnych, a także nieuprawnione wszczęcie postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2010 r.

SKO w wyniku rozpatrzenia odwołania oraz ponownego rozpatrzenia sprawy w decyzji z dnia 2 marca 2022 r. orzekło o utrzymaniu w mocy decyzji z dnia 17 grudnia 2021 r.

W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, na wstępie, że przedmiotem rozpoznania jest odwołanie od decyzji SKO z dnia 17 grudnia 2021 r., która została wydana w postępowaniu wszczętym postanowieniem SKO z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji SKO z dnia 2 września 2021 r., którą odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza L. z dnia 29 lipca 2016 r.

W związku z tym, zdaniem organu odwoławczego, zakres niniejszej sprawy dotyczy badania decyzji wydanej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji. Tym samym, w ocenie Kolegium, w postępowaniu z odwołania od tej decyzji rozpoznaje ono sprawę, zgodnie zasadą dwuinstancyjności, badając wyłącznie czy występują przesłanki do stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 2 września 2021 r., czy do decyzji tej ma zastosowanie jedna z przesłanek stwierdzenia nieważności z art. 247 § 1 O.p. W ocenie Kolegium, analiza treści decyzji z dnia 2 września 2021 r. przeczy temu, aby występowała jedna z przesłanek stwierdzenia jej nieważności z art. 247 § 1 O.p. Decyzja Kolegium została wydana w związku z wnioskiem spółki o stwierdzenie nieważności decyzji wymiarowej organu I instancji. W jej podstawie prawnej wskazano właściwe przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące stwierdzenia nieważności decyzji. Kolegium, zgodnie z przepisami, na podstawie akt sprawy oceniło czy występuje przesłanka stwierdzenia nieważności decyzji wymiarowej organu I instancji.

Za bezprzedmiotowe organ odwoławczy uznał zarzuty podniesione w odwołaniu, które nie odnoszą się do ewentualnych wad decyzji Kolegium odmawiającej stwierdzenia nieważności, lecz do kwestii wymiaru podatku od nieruchomości za 2010 r.

Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie od powyższej decyzji Kolegium z dnia 2 marca 2022 r.

Spółka, analogicznie jak we wniosku z 10 listopada 2022 r. o stwierdzenie nieważności decyzji wniosła o to żeby SKO uchyliło w trybie autokontroli decyzję własną z 2 września 2021 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza L. z 29 lipca 2016 r. (spółka omyłkowo podaje rok 2021), z uwagi na pominięcie istotnych dla sprawy faktów i dowodów.

Strona 2/7